Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Въпроси с отговор да или не

Yes/no questions

        Това са въпроси, чийто отговор е или да или не. При тях информацията, за която се пита се съдържа в самия въпрос и се очаква утвърдителен или отрицателен отговор.

        За да съставим такъв въпрос трябва да използваме помощен или модален глагол на първо място в изречението, след това идва подлога и след това е главния глагол и допълненията след него, ако има такива. На български език тези въпросителни изречения съдържат частицата “ли“.

 

Въпросително изречение с “be”

       Когато изречението е с глагола “be”, образуването на въпросително изречение става, като просто разменим местата на подлога и сказуемото. Има два случая, когато употребяваме този глагол – като главен глагол и като помощен глагол при образуване на сегашно продължително време и при образуване на минало продължително време (с формата си за минало време “was/were”).

 

Употреба на “be”, като главен глагол в сегашно просто време:

Пример:

She is beautiful. -> Is she beautiful? (Тя е красива. –> Тя красива ли е?)

You are doctor. -> Are you doctor? (Ти си доктор. -> Ти доктор ли си?)

Употреба на “be”, като главен глагол в минало просто време:

Пример:

Mark was here. -> Was Mark here? (Марк беше тук. – Марк беше ли тук?)

You were upset. - > Were you upset? (Ти беше ядосан/а. -> Беше ли ядосан/а?)

 

Употреба на “be” в сегашно продължително време, като помощен глагол.

Пример:

Положително изказване: It is raining outside. (Навън вали.)

Въпросително изречение: Is it raining outside? (Вали ли навън?)

Употреба на “be” в минало продължително време, като помощен глагол:

Пример:

She was cleaning her room, when I came in. -> Was she cleaning her room, when I came in?

(Тя чистеше стаята си, когато влязох. -> Тя чистеше ли стаята си, когато влязох?)

 

Въпросително изречение с “do”

          Когато изречението е в сегашно просто време, за да образуваме въпросително изречение, използваме помощния глагол “do”. Той не се превежда на български. За трето лице, единствено число (he, she, it) ползваме формата “does”.

You walk to your school every day. -> Do you walk to your school every day?

He run every morning. -> Does he run every morning?

          За минало просто време ползваме формата “did”, като главния глагол трябва да бъде в инфинитив.

Пример:

You wrote this letter. -> Did you write this letter?

(Ти написа това писмо. –> Ти ли написа това писмо?)

 

Въпросително изречение с “have”

          Когато ползваме формата “have got” или сегашно перфектно време (просто и продължително), то тогава въпросителното изречение се образува с “have”, като формата за трето лице, единствено число (he, she, it) е “has”.

Примери:

You have got a cat. -> Have you got a cat?

(Ти имаш котка. –> Имаш ли котка?)

Have you ever been in Mexico? (Бил ли си някога в Мексико?) – сег. перфектно време

Has he written the letter? (Той написал ли е писмото?) – сег. перфектно време

Когато ползваме минало перфектно време (просто и продължително), то тогава формата, която ползваме е  “had”. Както вече сигурно знаем, минало перфектно време се ползва за минало действие, което е станало преди друго минало действие.

Пример: I had seen the film, so I read the book. -> Had I seen the film?

               (Аз съм гледал филма и затова четох книгата. -> Гледал ли съм филма?)

 

Въпросителни изречения с модални глаголи

          Образуването на въпросително изречение, което съдържа модален глагол става както при глагола “be”, т.е. разменяме местата на подлога и сказуемото в положителното изречение, за да получим въпросително. Тук се включват и глаголите “will” и “shall”, които се ползват за бъдеще просто време.

You can swim. -> Can you swim?  (Ти можеш да плуваш. – Можеш ли да плуваш?)

Would you like some coffee? (Би ли желал/а кафе?)

Shall we eat out tomorrow night? (Ще хапнем ли навън утре вечер?)

 

www.000webhost.com