Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Съществителни имена

Sustantivos

          Съществителните имена са думи, които се отнасят за личности, предмети, животни или растения. В испанския език съществителните имена имат род (мъжки и женски) и число (единствено и множествено). Когато се изписва само съществителното име, пред него обикновено се изписва съответния определителен член.


Мъжки и женски род
    Най-общо казано съществителни в мъжки род са тези, които завършват на "-о" (пример: el chico, el libro), а в женски род са тези, които завършват на "-а" (пример: la casa, la niña).

    Има и изключения. Те са:
    - Съществителни с наставки "-ciòn", "-siòn", "-dad", "-tad", "-tud", "-umbre" и "-rie" винаги са в женски род.
примери: la lecciòn, la pasiòn, la cuidad, la facultad, la actitud, la costumbre, la serie
    - Съществителни с наставка "-j" - те винаги са в мъжки род.
пример: el reloj
    - Съществителни с наставка "-e", "-l", "-d" - някои от тях са в женски род, а други - в мъжки.
примери: el parque, la clase
                el papel, la capital
                el cèsped, la pared- Съществителни с наставки "-nte" и "-ista" - при тях родът зависи от личността, за която се отнасят.
примери: el/la estudiante
                el/la dentista

    Има и съществителни, които могат да бъдат както в женски, така и в мъжки род, но значението им във всеки от родовете е различно.
примери: el capital (пари, капитал)
                la capital (столица)
                el caza (изтребител)
                la caza (дивеч, плячка)

    Съществителни имена, които са принципно в женски род, т.е. завършват на "-a" или "-ha", но първата им сричка е с ударение, то тогава определителния член е като за мъжки род - "el", а за множествено число - "los".
примери: el agua - las aguas
                el hacha - las hachas

Множествено число
    Образуването на множествено число става по няколко начина:

    - Чрез добавяне на наставка "-s".
примери: la mesa -> las mesas el soldado -> los soldados

    - Чрез добавяне на наставка "-es".
примери: el càpitan -> los capitanes
                la canciòn -> las canciones

    - Ако съществителното завършва на "-z" се променя на "-c", за да се добави наставка "-es".
примери: el làpiz -> los làpices
                la cruz -> las cruces

 

www.000webhost.com