Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Сегашно просто време

Present Simple Tense

        Simple Present (сегашно просто време) е основното глаголно време в английския език. Чрез него се изразява действие, което се извършва веднъж, няколко пъти или никога не се извършва. Използва се също така и за да изрази действия, които следват едно след друго, както и факти, които се случват в настоящето.

Употреба на глагола be в simple present:
  - за първо лице, ед. ч. - am
  - за трето лице, ед. ч. - is
  - за второ лице, ед. ч. и първо, второ и трето лице, мн. ч. - are
пример: I am hungry.  - Аз съм гладен.
            You are hungry. - Ти си гладен.
            She is hungry. - Тя е гладна.

Употреба на глагола have в simple present:
  - за трето лице, ед. ч. (she, he, it) - has
  - за всички останали лица (I, you, we, you, they) - have
пример: I have work./ I have got work.

Формата have got се използва най-вече в британския английски, но може да ползвате и чистата форма have, тя е характерна най-вече за американския английски. Ако използватe формата have got, трябва да имате предвид някои особености:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреба на всички останали глаголи:
  - използва се инфинитивната форма на глагола за всички лица и числа, с изключение на трето лице, ед. ч.
  - за трето лице, ед. ч. се използва инфинитивната форма на глагола заедно с наставката -s
пример: I call.
               She calls.

Забележка: Формата на глагола с -s в края за трето лице, ед. ч. се ползва само за положителни изречения. Ако изречението е отрицателно или въпросително - глагола си остава с непроменена инфинитивна форма.
пример: She does not call. / She doesn`t call.
                Does she call?

      Както може би забелязахте, в simple present - при положителни изречения се използва само инфинитивната форма на глагола, но когато изречението е отрицателно или въпросително, на помощ идва глагола do (или does - за трето лице, ед. ч.).
пример: I play.
            I do not play. / I don`t play.

            Do I play?


       Употребяваме Simple Present когато:
       - изразяваме мисли и чувства (think so, I like it и др.)
       - когато описваме състояния - неща, които не се променят или факти и неща, които са истина за дълго време.
пример: We leave quite near.
      - при повтарящи се действия
пример: We come here every day.
      - при фрази като I promise, I agree и др.
пример: I promise I`ll pay you back.
       - когато задаваме отрицателни въпроси, с които правим предположение
пример: Why don`t we go out?

Видове изречения и тяхната структура в Simple Present:
      - положителни изречения
структура: подлог, глагол, допълнение
пример: I play football every week.

- отрицателни изречения - тук ползваме помощта на глагола do и отрицателната частица not
I/you/we/you/they do not или don`t
She/he/it does not или doesn`t
структура: подлог, do not/ does not, глагол в инфинитив (без -s за she/he/it), допълнение
пример: I don`t play football.
              He doesn`t play football.
      - въпросителни изречения - също се употребява глагола do/does
структура: Do/does, подлог, глагол, допълнение
                 Въпросителна дума (what, where, who), do/does, подлог, глагол, допълнение
пример: Do you live here?
              Where do you live?

 

 

Вижте и:

Сегашно продължително време

 

 

gallery/have got
www.000webhost.com