Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Сегашно перфектно просто време

Present Perfect Simple Tense

 

          Present Perfect Simple (Сегашно перфектно просто време) изразява действие, което е започнало в миналото  продължава да се извършва и в момента или действие, което е приключило, но има резултат в настоящето.


Форма:

    Образува се, като към глагола се добавя наставката -ed (с изключение на неправилните глаголи във формата им в Past Participle) и се ползва помощния глагол have/has.

Имаме следните случаи:

  - когато финалната буква е -е, тогава добавяме само -d
пример: love -> loved

- когато последната буква е съгласна, която е след кратка и стегната гласна - съгласната се дублира
пример: sit -> sitted, но visit -> visited

  - когато последната буква е -l - тя се дублира, независимо след каква гласна е
пример: travell -> travelled

  - когато последната буква е -y - тя се превръща в -ie (това важи само, когато -у е след гласна буква)
пример: hurry -> hurried, но play -> played
 

Структура на изречението в Present Perfect Simple:
 
  -положително изречение:
подлог, have/has, глагол + -ed/неправилен глагол, обстоятелсвено пояснение
пример: I have played tennis. - Аз съм играл тенис.

  - отрицателно изречение:
подлог, have/has, not, глагол + -ed/неправилен глагол, обстоятелсвено пояснение
пример: She has not washed/hasn`t washed the dishes. - Тя не е измила чиниите.

  - изречение с "never":
подлог, have/has, never, глагол + -ed/неправилен глагол, обстоятелсвено пояснение
пример: She has never cooked. - Тя никога не е готвила.
Забележка: Когато имаме never или друга отрицателна дума, отрицателната частица not не се ползва.

  - въпросително изречение:
have/has, подлог, глагол + - ed/неправилен глагол, обстоятелствено пояснение
пример: Have you answered the question? - Ти отговорил ли си на въпроса?

- въпросително изречение с въпросителна дума:
въпросителна дума (what, where, when и т.н.), have/has, подлог, глагол + -ed/неправилен глагол
пример: Where has you been? - Къде си бил?


Случаи на употреба:
 
  - при наблягане на резултата от действието:
пример: I have written five pages. - Аз съм написал пет страници.

  - когато действието продължва:
пример: School has not started yet. - Училището още не е започнало.

  - когато действието е спряло внезапно:
пример: I have cooked lunch. - Аз съм готвил обяд.

  - действие, което е приключило, но има последици от него в настоящето:
пример: I have lost my keys. - Аз съм си загубил ключовете.

- при действие, което се е извършило веднъж, няколко пъти или никога не се е случвало
пример: I have never been to USA. - Никога не съм бил в САЩ.

Думи, често ползвани в Present Perfect Simple: already, never, ever, just, so far, not yet и други.

Както споменахме тук се използва помощния глагол have/has. Използваме has само в трето лице, ед. ч. (he, she, it), а have се употребява за всички останали лица и числа.
пример: I have done the work. - Свърших работата.
                You have done the work.
                He/She/It have done the work.
                We have done the work.
                You have done the work.
                They have done the work.

 

Сигнални думи и случаи на тяхната употреба в present perfect:

  - just - означава: преди малко. В изречението идва на мястото преди глагола.
пример: We`ve just come back from our holiday.

  - already - означава: току-що или по-скоро от очакваното. В изречението идва на мястото преди глагола.
пример: My brother has already crashed his car.

  - yet - означава: все още. Употребяваме го, когато очакваме нещо да се случи. Идва в края на изречението.
пример: It`s eleven o`clock and you haven`t finished breakfast yet.

  - for - означава: от. Ползва се да кажем че нещо се случва или за състояние на нещо или някой за определен период от време.
пример: Trevor and Laura have been married for about three years.

- since - означава: от. Ползва се, когато знаем точно от кога се случва нещо.
пример: She hasn`t visited us since July.

  - ever и never. Ever се употребява най-вече във въпроси и обхваща периода през целия ти живот до сега. Never  означава "not ever" - никога до сега.
пример: Have you ever played cricket? - No, never.
                You`ve never given me flowers before.        

  - first time, second time и така нататък - След изрази като It`s и This is the first/second/third time ползваме present perfect.
пример: This is the first time we`ve been to Scotland, so it`s all new to us.      

  - today, this week, this morning, this year и така нататък - след тези фрази обикновено се ползва present perfect.
пример: We`ve done quite a lot of work today. - Днес сме свършили много работа.
 

Употреба на gone to и been to в present perfect simple:

  - gone to се ползва когато нещо се е случило и все още си е така.
пример: Claire has gone to Australia. - Клеър е отишла в Австралия. (и все още е там)

  - has been - ползва се, когато нещо е било и е приключило.
пример: Claire has been to Australia. - Клеър е била в Австралия. (вече се е върнала)
 

 

Вижте и:

Сегашно перфектно продължително време

 

 

www.000webhost.com