Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Сегашно перфектно продължително време

Present Perfect Continuous

 

     Present Perfect Progressive/Continuous (Сегашно перфектно продължително време) показва действие, което или е спряло внезапно или е започнало в миналото и продължава и в момента и е за определен период от време. Например чакали сме нещо от 20 минути и в момента продължаваме да го чакаме. Набляга се на продължителността или посоката на действието.


       Форма:
      Образува се с помощта на глаголите have и be (been) -> пр. have been doing. Към главния глагол прибавяме наставката -ing. Няма неправилни глаголи. Когато прибавяме наставката, имаме следните случаи:
      - когато глаголът завършва на -е, то изпада
пример: love -> loving
      - когато последната буква е съгласна, която следва след кратка, стегната гласна - съгласната се дублира
пример: sit -> sitting
      - в Британския английски - когато последната буква е -l - тя се дублира
пример: travel -> travelling

       - когато глаголът завършва на -ie, то отпада и се заменя с -у
пример: lie -> lying

       Помощния глагол have променя формата си в зависимост от това, с кое лице и число се употребява - за трето лице, ед. ч. се ползва has, а за всички останали лица и числа - have.


        Структура на изреченията:
 
        - положително изречение
подлог, have/has, been, глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: I have been playing since 2 o`clock.

        - отрицателно изречение

подлог, have/has, not, been, глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: I have not been waiting for you.

        - въпросително изречение:
(въпросителна дума), have/has, подлог, been, глагол + -ing?
пример: Have I been waiting for you?

 
           Употреба:

        - когато действието продължава за определен период от време до момента на говорене и продължава да се извършва. Уточнява се колко време е минало, ако не е уточнено се ползва present progressive/continuous.
пример: We`ve been / have been waiting here for twenty minutes.

           - когато говорим за повтарящи се действия до сегашния момент.
пример: She has been playing piano since she was four.

 

       - когато говорим за току-що приключило действие, започнало в миналото.
пример: I`ve been swimming. That`s why my hairis wet.           Думи, употребявани често в Present Perfect Progressive: all day, for 2 years, since 1999, how long? и други.

        Предлозите since и for се употребяват често в Present Perfect Progressive.
   - използваме since, когато стартовата точка на действието е точно определена
пример: since 2005, since 2 o`clock, since Valentine`s Day и така нататък
               We have been living here since 2005.
     - използваме for, когато се отнася за определен отрязък от време
пример: for twenty minutes, for hours, for days и така нататък
                I have been waiting for you for hours.

 

              How long се ползва при въпроси.
пример: How long have you been waiting?

             Recently (напоследък, неотдавна) и lately (напоследък) - обикновено се има в предвид последните няколко дни. Тези думи често се употребяват с present perfect continuous. В изречението застават на последно място.
примери: I haven`t been feeling very well recently.
                 What have you been doing lately?

 

 

Вижте и:

Минало перфектно просто време

 

www.000webhost.com