Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Предлози

Prepositions

     Предлозите са думи, които показват място, време или посока. Ползват се заедно със съществително име и обикновено след глагол.

Предлози за място и посока
     Те показват къде се намира даден човек, животно, растение или предмет в пространството.

in/inside - в, вътре в
пр. The cat is in/inside the house. (Ползва се едно от двете: in или inside)

in/into - в
пр. Emma is diving in/into the water.

out of - от, вън от
пр. Mathew is getting out of the house.

outside - отвън
пр. The customers are waiting outside the bank.

on - на, върху
пр. The glass is on the table.

on top of - отгоре на, върху
пр. The suitcase is on top of the wardrobe.

on/onto - върху
пр. Lilly is putting her luggage on/onto the troley.

глагол + off - глагол + от
пр. Tom fell off the horse. (Том падна от коня.)

at - на
пр. Emma is at the station.

by/beside - край, до
пр. The chair is by/beside the table.

next to - до
пр. Emma is sitting next to Andrew.

near - близо до
пр. The bank is near the shop.

to - към, в посока на, за
пр. The bus is going to London.

from - от
пр. The letter is from Sofia.

towards - към, по посока на
пр. Andrew is walking towards the sun. (Андрю върви по посока на слънцето.)

over - над, върху
пр. There is a bridge over the river.

above - горе, отгоре, по-горе
пр. The airplane is above the clouds.
 

under - под
пр. The keys are under the table.

below - долу, отдолу
пр. The temperature is below the zero.

in front of - пред
пр. The bus is in front of the truck.

behind - зад
пр. The truck is behind the bus.

up - горе, нагоре
пр. Emma is going up the stairs.

down - долу, надолу
пр. Emma is coming down the stairs.

across - напреко, през средата
пр. Emma is running across the street.

through - през
пр. The bus is going through the tunnel.

along - покрай, по протежение на
пр. Andrew is walking along the street.

past - край, покрай
пр. The car is going past the house.

among - между, измежду, сред
пр. The house is among the trees.

between - между, помежду
пр. The bank is between my house and the library.

opposite - срещу, насреща
пр. Emma is sitting opposite Andrew.

round/around - около
пр. He is running around the track.

 

Предлози за време

in - в, през
Ползва се по следния начин:
   - in + година, месец или сезон - пр. in 1990, in April, in Summer
   - in + седмица или повече - пр. in the Easter holiday
   - in + част от деня - пр. in the morning, in the evening
   - in + определен отрязък от време, измерен в секунди, минути, часове, дни и т.н. и се превежда "за" - пр. I did the crossword in five minutes. (Превод: Реших кръстословицата за пет минути.)

on - на
Ползва се по следния начин:
   - on + ден от седмицата или дата - пр. on Friday, on 21 September
   - on + отделен ден (обикновено някакъв празник) - пр. on Christmas day
   - on + част от споменат ден от седмицата - пр. on Monday morning

 

at - в, през
Ползва се по следния начин:
   - at + време по часовник - пр. at 8 o`clock
   - at + време за хранения (закуска, обяд и т.н.) - пр. at lunch time
   - at + определен момент или време - пр. at that time, at the moment
   - at + период от два или три дни (обикновено празнични) - at Christmas/Easter


for/since - от
Значението на двата предлога е едно и също, но се ползват в различни случаи:
   - ползваме for, когато говорим за времеви отрязък от минути, дни, часове и т.н. - например: от пет минути, от два дни и т.н. и се ползва обикновено с сегашно перфектно време на глагола.
пр. I haven`t seen him for two weeks.
   - ползваме since, когато говорим за период от даден точен момент, например от 5:10 часа, от 1980 година, от понеделник и т.н., т.е. трябва да упоменем стартовия момент на времевия отрязък, за който говорим.
пр. I haven`t seen him since Monday. (Не съм го виждал от понеделник.)

 

ago - преди
Винаги застава в края на изречението и обикновено се ползва с минало просто време.
пр. They finished their work two hours ago. (Те си свършиха работата преди два часа.)

 

www.000webhost.com