Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Предлози

Präpositionen

         Предлозите са думи, които когато са в комбинация със съществителни имена или местоимения показват позиция, посока, време или начин. В немския език думата е с предлог в изречението, когато е във винителен, дателен или родителен падеж, но не и когато е в именителен. Когато изучавате предлозите в немския език, много е важно да запомните кой предлог в кой случай се ползва.

Предлози, които се ползват във винителен падеж
     Това са следните предлози: bis (до), durch (през, чрез, по, из), entlang (по продължение на), für (за), gegen (срещу, към), ohne (без), um (около), wider (против).

bis - до (време); до, чак до (място); до (при числа)
Може да се ползва самостоятелно или в комбинация с други предлози.
Примери:
Wir müssen bis nächsten Freitag fertig sein. (Трябва да сме готови до следващия петък.)
Ich laufe mit dir bis zur Ecke. (Аз ще вървя с теб до ъгъла.)

 

durch - през, по, из (място); през (време); чрез, от, с, по, благодарение на (средство); по, поради, от, благодарение на (причина)
Ползва се най-вече с пасивни конструкции (страдателен залог).
Примери:
Er läuft durch das Haus. (Той минава през къщата.)
Er wurde durch einen Schuß getötet. (Той е бил убит от един изстрел.)

entlang - покрай, по продължение на
Изисква винителен падеж, когато се ползва след обекта в изречението. Когато обаче предшества своя обект - изисква дателен падеж.
Примери:
Wir gehen die Straße entlang. (Вървим по улицата. / Вървим по протежение на улицата.)


für - за
Примери:
Warum kaufte er nichts für seinen Freund? (Защо той не купи нищо за своя приятел?)
Sie arbeitet für meine Eltern. (Тя работи за моите родители.)

gegen - срещу, към (за посока); към, с, спрямо, по отношение на (при глаголи, съществителни и прилагателни); против, срещу (за противопоставяне, съпротива); към, около (за време);
Примери:
Ich habe nichts gegen den Lehrer. (Нямам нищо против учителя.)
Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? (Имате ли нещо против главоболие?)

ohne - без
Примери:
Ohne seine Frau geht er nicht. (Той няма да дойде без жена си.)
Wir können ohne unsere Kinder nicht kommen. (Ние не можем да дойдем без нашите деца.)

 

um - около
Примери:
Die Familie sitzt um den Tisch. (Семейството седи около масата.)

wider - против
Примери:
Er handelte wider das Gesetz. (Той е действал против закона.)

     Няколко от тези предлози получават наставка -s, когато са следвани от определителния член das, като определителния член отпада. Тази форма се ползва, когато определителния член действа, като показателен (пр. в смисъл на този, тази и т.н.), като показва отделен човек, място или предмет. Когато обаче съществителното е следвано от подчинено изречение, което го определя - тази форма не се ползва.
Такива предлози са:

 

Пример:
Ich bringe es fürs Baby. (Аз го донесох за бебето.)

durch + das -> durchs
Пример:
Er läuft durchs Geschäft. (Той минава през магазина.)

um + das -> ums
Пример:
Wir stehen ums Auto. (Ние стоим около автомобила.)

 

Предлози, които се ползват в дателен падеж
     Предлозите, които се ползват със съществителни имена или изрази в дателен падеж са: aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu.

aus - от, из (за място), от (за време), от, поради (за причина), от (за материя), от (част от цяло)
Примери:
Das Mädchen kommt aus dem Hotel. (Момичето излиза от хотела.)
Das Messer ist aus Stahl. (Ножът е от стомана.)

außer - освен; без, с изключение на; вън от, извън;
Пример:
Außer meiner Mutter waren wir alle da. (С изключение на майка ми всички бяхме там.)

bei - при, до, у; близко до (място); през (време на), при (време); при, в (условие, състояние);
Пример:
Wohnst du bei der Schule? (Близо до училището ли живееш?)

gegenüber - срещу (за място); спрямо, по отношение на
Пример:
Wir wohnen dem Park gegenüber. (Ние живеем срещу парка.)

 

mit - с, заедно с
Пример:
Ich wohne mit meinen Eltern. (Аз живея с моите родители.)

nach - за, към, в, на (за място); след (за време); след (ред, последователност)
Пример:
Nach dem Abendessen gehen wir aus. (След вечеря ще излезем навън.)
Der Flug nach Bulgarien war lang. (Полетът до България беше дълъг.)

seit - от (за време)
Пример:
Seit seiner Kinderheit wohnt er in Berlin. (Той живее в Берлин от своето детство.)

von - от (за място, време, източник, за част от нещо)
Пример:
Die Uhr ist von meiner Schwester. (Часовникът е от сестра ми.)
 

zu - към (за посока)
Пример:
Ich gehe zu den Zahnartz. (Отивам към зъболекаря.)

Съединяване на предлог с определителен член в дателен падеж
     Предлозите bei, von и zu се съчетават с определителните членове в дателен падеж dem и der, освен в случаите когато функцията на определителния член е показваща или когато съществителното е следвано от фраза, която го определя. Когато ползваме дадено съчетание, определителния член не се ползва.

Съчетанията са следните:

bei + dem -> beim
Пример: Ich bin beim Doktor.

von + dem -> vom
Пример: Kommt sie schon vom Kino?

zu + dem -> zum
Пример: Wir gehen zum Park.

zu + der -> zur
Пример: Wir gehen zur Schule.


Предлози, които се ползват и във винителен и в дателен падеж
     Това са следните предлози: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen.
      Дали предлога ще бъде следван от винителен или от дателен падеж зависи от това по какъв начин се ползват в изречението.
      Предлога е във винителен падеж, когато в комбинация с глагола показва смяна на позиция или движение към определено място.
      Предлога е в дателен падеж, когато в комбинация с глагола показва позиция на обекта или движение в рамките на определено място.

 

      Да разгледаме предлозите един по един:

an
an (вин. падеж) - към, на, върху
пр. Der Hund läuft auf die Tür. (Кучето тича към вратата.)
      Sie hängt das Bild auf die Wand. (Тя закача картина на стената.)

an (дат. падеж) - на
пр. Der Hund steht an der Tür. (Кучето стои на вратата.)
      Das Bild hängt an der Wand. (Картината виси на стената.)

auf
auf (вин. п.) - на, върху, отгоре на, в
пр. Er legt das Messer auf den Tisch. (Той остави ножа върху масата.)
      Wir fahren aufs Land. (Ние ще пътуваме в провинцията.)

auf (дат. п.) - на, в
пр. Das Messer liegt auf dem Tisch. (Ножът лежи на масата.)
      Wir wohnen auf dem Lande. (Ние живеем в провинцията.)

 

hinter
hinter (вин. п.) - зад, отзад
пр. Die Kinder gehen hinter das Hause. (Децата отиват зад къщата.)
      Er stellt die Schuhe hinter die Tür. (Той оставя обувките зад вратата.)

hinter (дат. п.) - зад, отзад
пр. Die Kinder spielen hinter dem Haus. (Децата играят зад къщата.)
      Die Schuhe stehen hinter der Tür. (Обувките стоят зад вратата.)

in
in (вин. п.) - в, към, на
пр. Die Kinder gehen in die Schule. (Децата отиват на училище.)
      Ich fliege in die Türkei. (Аз летя към Турция.)
      Er springt in den Fluß. (Той скача в реката.)

in (дат. п.) - в
пр. Die Kinder sind in die Schule. (Децата са в училището.)

 

neben
neben (вин. п.) - до, в близост до
пр. Setze dich neben diesen Herrn. (Седни до тези господа.)

neben (дат. п.) - до, в близост до
пр. Der Stuhl steht neben dem Fenster. (Стола стои до прозореца.)

über
über (вин. п.) - на, над, през
пр. Ich hänge die Lampe über den Tisch. (Аз oкачвам лампата над масата.)
      Das Kind läuft über die Straße. (Детето минава през улицата.)

über (дат. п.) - над, през
пр. Die Lampe hängt über dem Tisch. (Лампата виси над масата.)

 

zwischen
zwischen (вин. п.) - между
пр. Sie hat den Brief zwischen das Buch und die Zeitung gelegt. (Тя сложи писмо между книгата и вестника.)

zwischen (дат. п.) - между
пр. Der Brief liegt zwischen dem Buch und der Zeitung. (Писмото лежи между книгата и вестника.)


     Предлозите an, auf, in, hinter, über, unter и vor, когато се следвани от определителните членове в дателен падеж dem и das (освен когато члена не е показателен или съществителното не е следвано от описващо го просто изречение.), се комбинират по следния начин:

an+ das = ans
an +dem = am
auf + das = aufs
in + das = ins
in + dem = im
hinter + das = hinters
über + das = übers
unter + das = unters
vor + das = vors

примери:
Ich gehe ans Fenster.
Er stand am Bett.
Er setzt sich aufs Sofa.
Geht ihr ins Kino?
Sitzt sie im Garten?
Wir gehen hinter Haus.
Er fliegst übers Nest.
Leg es nicht unters Bett!
Stell dich vors Mädchen!

 

Комбинации на предлози с глаголи за показване на посока
     Някои глаголи показват посока. Когато се ползват заедно с предлог, те изискват винителен падеж. Тези глаголи са:

legen - слагам, поставям
пр. Ich lege die Zeitung aufs Sofa. (Слагам вестника на масата.)

setzen - сядам
пр. Er setze sich neben das Fräulein. (Той седна до младата жена.)

stellen - поставям, слагам
пр. Stell den Stuhl hinter den Tisch! (Сложи стола зад масата!)

Комбинации на предлозите с глаголи за местонахождение
       Глаголите, които показват местонахождение, когато се комбинират с предлог, изискват дателен падеж. Такива глаголи са следните:

liegen - лежа; намира се, разположен е
пр. Warum liegst du unter deinem Bett? (Защо лежиш под леглото си?)

sitzen - седя
пр. Du sitzt auf ihrem Mantel. (Ти седиш върху нейното палто.)

stehen - стои
пр. Warum steht er neben meinem Bruder? (Защо той стои до моя брат?)

Сложни предлози с представка da-
    Те се ползват, когато имаме в предвид неодушевени обекти или абстрактни понятия. Те се явяват като предлог в комбинация с местоимение. Тази da- форма се ползва в немския език независимо дали съществителното е в мъжки, женски или среден род, единствено или множествено число. Ако предлога започва с гласна буква - представката е dar- (напр. за предлога in става darin), а ако предлога започва със съгласна - представката е da- (напр. gegen става dagegen).
 

Примери за употреба:

Bist du gegen den Plan? - Ja, ich bin dagegen.
(Ти против плана ли си? - Да, аз съм против него.)

Denkst du an die Ferien? - Nein, ich denke nicht daran.
(Мислиш ли за ваканцията? - Не, не мисля за нея.)

         Всички предлози, изискващи винителен или дателен падеж или двата падежа (според случая), могат да се употребяват по този начин със заместващата местоимението представка da(r)-, с изключение на предлозите entlang, ohne, außer, gegenüber, seit.

Кога dar- не се ползва?
        Когато предлога in показва посока, не се ползва dar-, обаче се ползват други представки като hine- и here- (hinein, herein - вътре в + съответното за съществителното местоимение).

Примери:
Действие далеч за говорещия (в случая този, който пита):
Gehst du schon ins Haus? - Ja, ich gehe schon hinein.
(Ходи ли в къщата вече? - Да, ходих в нея.)

Действие близко за говорещия (в случая този, който пита):
Kommt sie ins Wohnzimmer? - Ja, sie kommt herein.
(Влезе ли тя в стаята? - Да, тя влезе вътре в нея.)

Представката dar- не се ползва и с предлога aus, когато той също показва действие. По същия начин ползваме hin- или her- (hinaus, heraus - вън от + съответното за съществителното местоимение).

Примери:
Действие далеч за говорещия (в случая този, който пита):
Läuft sie aus der Fabrik? - Ja, sie läuft hinaus.
(Избяга ли тя от фабриката? - Да, тя избяга вън от нея.)

Действие близко за говорещия:
Geht sie aus der Küche? - Ja, sie geht heraus.
(Излезе ли тя от кухнята? - Да тя излезе от нея.)


Сложни предлози с представка "wo-"
     В немския език въпросителната дума was (какво), отнасяща се за предмети или абстрактни понятия обикновено не се ползва след предлог, изискващ винителен или дателен падеж, а вместо нея се употребява съответния предлог заедно с представка wo- (напр. mit става womit). За предлози започващи с гласна буква се ползва wor-.
Примери:
Womit kann ich helfen? (С какво мога да помогна?)
(т.е. не е "mit was", както ще е на български "с какво", а трябва да е "womit")
Wovon soll er denn leben? (От какво трябва тогава да живее той?)
Worüber sprecht ihr? (За какво говорите?)
Worauf sitzen sie? (На какво седите?)

      Тези съчетания се ползват само когато питаме за предмети или абстрактни понятия, когато става въпрос за хора - не се ползват.

    Тази представка не се ползва с предлозите: entlang, ohne, außer, gegenüber, seit, hinter, neben, zwischen.


Предлози, определящи след себе си родителен падеж
     По-често използваните предлози с родителен падеж са:

(an)statt - вместо
пр. (An)statt seiner Schwester ist seine Tante gekommen.
(Вместо нейната сестра, дойде нейната леля.)

 

trotz - въпреки, въпреки че
пр. Er kam trotz seiner Krankheit zur Schule.
(Той дойде на училище въпреки болестта си.)

während - през
пр. Während unserer Ferien fahren wir nach Spanien.
(През нашата ваканция пътувахме в Испания.)

wegen - заради
пр. Wir konnten wegen ihrer Verspätung nicht gleich abfahren.
(Ние не можахме да отпътуваме незабавно заради нейното закъснение.)

Забележка: В разговорния език често се употребява дателен вместо родителен падеж. Така че често се ползват предлозите (an)statt, trotz, während и wegen с дателен падеж, особено когато тези предлози са следвани от местоимение.

Други предлози с родителен падеж:

außerhalb - отвън, извън
пр. Die Kinder spielen außerhalb des Gartens.
(Децата играят извън градината.)

innerhalb - вътре, отвътре, измежду (за място), в продължение на, в рамките на (за време)
пр. Innerhalb dieser Mauern stehen die Ruinen.
(Вътре между тези стени има руини.)
пр. Er beendet sein Studium innerhalb eines Jahres.
(Той приключва своето следване в рамките на една година.)

oberhalb - над, от горната страна на
пр. Wir wohnen oberhalb jenes Dorfes.
(Ние живеем над това селище.)

unterhalb - от долу, от долната страна

diesseits - от тази страна на

jenseits - от другата страна на

um...willen - заради, в интерес на
пр. Um seiner Mutter willen hat er abgesagt.
(Той отказа заради майка си.)

 


 

www.000webhost.com