Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Фразеологични глаголи

Phrasal Verbs

 

 

         Има много фразеологични глаголи в английския език. Те се състоят от глагол в комбинация с наречие. Някои от тези наречия понякога се ползват като предлози.
пр. come in (влизам), sit down (сядам)
      come (глагол) + in (наречие)


         Най-често употребяваните наречия при образуването на фразеологични глаголи са: about, along, around, away, back, behind, by, down,
forward, in, off, on, out, over, round, through, up.


Как да разбираме фразеологичните глаголи?

         Някои от тях са лесни за разбиране. Примери:
Tom asked Melanie to come in. (Том покани Мелани да влезе.)
The man in front turned round and stared at me. (Мъжът отпред се обърна и застана пред мен.)

         Повечето фразеологични глаголи обаче са идиоми, т.е. обикновения глагол означава едно, но когато се комбинира с наречие и стане фразеологичен - значението му се променя.
Примери:

Fortunately the plan came off. (come off - успявам)
Why did you turn down such a good offer? (turn down - отказвам)
I can`t make out if it`s a man or women over there. (make out - виждам ясно)

          Понякога фразеологичния глагол означава същото като единичния глагол.
Такива глаголи са:
find out - откривам
go back - връщам се
go on - продължавам
leave out - пропускам
make up - измислям си (история)
put off - отлагам
send out - разпределям, разпращам
throw away - изхвърлям

turn up - пристигам, идвам

           По принцип фразеологичния глагол е по-неформален от обикновения, т.е. ползва се предимно в разговорния език.

 

Видове фразеологични глаголи

          Има четири вида фразеологични глаголи. Те са:

          - Съчетание от глагол и наречие без обект след тях. Глаголът и наречието не могат да бъдат разделяни в изречението.

Пример: „get on” означава „имам добри отношения с някого“

Изречение: They aren't getting on very well at the moment. (Те не са в добри отношения в момента.)

          - Съчетание от глагол + наречие + обект. Като може реда да бъде и глагол + обект + наречие, тоест тук може да разделим глагола от наречието.

Пример: “give away” означава „давам свободно, раздавам“

Изречение: He gave away all his money. (Той раздаде парите си.)

или: He gave all his money away. (Той раздаде парите си.)

Ако обаче обекта е местоимение, то словоредът е: глагол + обект + наречие.

Пример: He gave it away. (Той го раздаде.)

Не може да кажем: He gave away it.

          - Съчетание от глагол + предлог + обект. Глаголът и предлогът не могат да бъдат разделяни.

Пример: look after – грижа се за някого

He looked after his parents for many years. (Той се грижи за родителите си от много години.)

          - Съчетание от глагол + наречие + предлог + обект. Всички части на речта трябва да са точно в този ред и не могат да бъдат разделяни или размествани.

Пример: put up with – толеририрам, търпя

Изречение: I don't know how she puts up with his terrible behavior. (Не знам как тя търпи неговото ужасно поведение.)

 Словоред на изречението, съдържащо фразеологичен глагол:

Когато фразеологичния глагол изисква обект след себе си, обекта може да е преди или след наречието - без значение.
пример: Melanie took her coat off.
              Melanie took off her coat.
              (take off - събличам; обект в изречението - her coat)

При дълъг обект - наречието е пред обекта, т.е. фразеологичния глагол остава неделим.
The gang have carried out a number of bank raids in the last few months.
(carry out - извършвам)

Когато обекта е местоимение то винаги застава пред наречието.
пр. Anna felt hot in her coat, so she took it off.


Фразеологични глаголи, ползвани често в ежедневието.
Най-често употребяваните са:

come on - хайде, ела, давай
пр. Come on, we're going now. (Хайде, тръгваме сега.)

dig up - изкопавам
пр. Mark dug up an old coin in the garden. (Марк изкопа стара монета в двора.)

fill in - попълвам, напълвам, запълвам
пр. You have to fill in your name and address. (Трябва да попълниш името и адреса си.)

get on - успявам, напредвам; обличам
пр. How did you get on in the test? (Как успя на теста?)

go out - излизам
пр. I'm going out for the evening. (Ще излизам тази вечер.)

hand round - раздавам, връчвам, поднасям
пр. Emma poured tea for the guests and handed the cakes round. (Ема наля чай за гостите и поднесе торта.)

hurry up - бързам, побързам; побързай
пр. Hurry up. We haven't got much time. (Побързай. Нямаме много време.)

knock out - нокаутирам, избивам, изваждам
пр. Mark hit his head on a lamppost and knocked himself out. (Марк се удари в улична лампа и се нокаутира сам.)plug in - включвам
пр. I have to plug the machine in first. (Трябва първо да включа машината.)

throw away - изхвърлям
пр. I'm going to throw these old clothes away. (Ще изхвърля тези стари дрехи.)

wash up - измивам
пр. You have to wash up these dishes. (Трябва да измиеш чиниите.)

wake up - събуждам се
пр. I woke up suddenly in the night. (Събудих се внезапно през нощта.)

get up - ставам (от сън, от леглото)
пр. I get up late on Sundays. (Аз ставам късно в неделите.)
 

Фразеологични глаголи, които имат същото значение като обикновени глаголи.

bring in = introduce (въвеждам)
пр. They're going to bring in a new law against drinking and driving.

come about = happen (случвам се)
пр. How did the argument come about?

work out = calculate (смятам, пресмятам)
пр. I'm trying to work out how much money I've spent.

fall out = quarrel (карам се, скарвам се с някого)
пр. Emma isn't speaking to Matthew. They've fallen out.

set up = estabilsh (основавам)
пр. The United Nations was set up to settle conflicts peacefully.

fix up = arrange (организирам, аранжирам)
пр. We've fixed up a meeting for next Tuesday.

give up = stop (спирам, преставам)
пр. Mark gave up playing tennis years ago.

go away = dissapear (изчезвам)
пр. I had a pain in my arm, but it's gone away.

go off = explode (експлоадирам, взривявам се)
пр. We heard the bomb go off jive miles away.

hold up = delay (бавя, отлагам)
пр. The traffic was held up by road works.

 

Фразеологични глаголи с "go"

go off - 1. заминавам, развалям се (за храна)
             2. звъня (за аларма, будилник и т.н.)

Примери:
If you don`t keep it in the fridge, it will soon go off.
I slept in because my alarm didn`t do off.


go by - минавам (за време); продължавам
Примери:
Time goes by so slowly.One month went by without any news for them.
 

go for - избирам (една от възможностите)
Пример:
I will go for the smaller model.


go through - преминавам през, преживявам нещо
Пример:
I went through a lot of problems with my teenage son.
go ahead - 1. започвам
                 2. продължавам
Пример:
We can`t go ahead without approval from the director.


go down with - повален съм (от болест)
Пример:
I have gone down with flu.


go down - приемам (новина)
Пример:
The news of the redundacies went down very bad.


go about - върша (работа)
Пример:
He is not going about the job in the right way and is having a lot of problems.

go on - продължавам
Пример:
Go on. I listen to you.

 

Фразеологични глаголи с "be"  

     В изречението be се променя според лицето и числото на подлога.

be + off - напускам, тръгвам си
пр. I`m off now. (Сега си тръгвам.)

be + off - нещо е развалено (за храна напр.)
пр. That milk is off. Don`t drink it.

be + out of - нямам от нещо, свършило ми е нещо, изчерпало ми се е
пр. We`re out of milk. I have to buy some.

be + in on - вътре съм в нещо, знам вътрешна информация
пр. Is Anna in on our plans?

be + down - депресиран съм, нещастен съм
пр. Why you are so down today?

(have/ was supposed) to be + in - нещо трябва да бъде представено в определен срок
пр. The report has to be in before Wednesday.

be + on - случва се в момента, тече
пр. The sales are on.

be + on - на някакво количество от нещо съм в момента, най-често вредно нещо (кафе, цигари и т.н.)
пр. He`s on third cup of coffee and it`s only 10 o`clock.

be + away - няма ме, отсъствам
пр. I`m going to be away for two weeks.

be + up to - правя нещо тайно, за което друг не трябва да знае
пр. I don`t know what is happening, but Mark is up to something.

 

 

Фразеологични глаголи с "look"    

look around - оглеждам се (наоколо)
пр. I stopped and looked around.

look after - грижа се за някого
пр. My sister asked me to look after her baby.

look away - отвръщам поглед
пр.  The people just looked away fearfully.

look up - поглеждам
пр. He looked up into her face.

look back - връщам се назад (в миналото, в спомените)
пр. He looked back in the time when he had been happy.

look over - оглеждам, хвърлям поглед
пр. I looked over a newspaper.

look through - разглеждам, преглеждам, гледам отблизо някого
пр. The man is looking through the magazine.

look down - свеждам поглед; гледам отвисоко някого
пр. She looked down.

look for - търся
пр. I`m lookin for my wallet.

look out - внимавай (=watch out, take care); внимавам, гледам
пр. Look out! There is a big dog.

look forward to - очаквам с нетърпение
пр. We were looking forward to his return.

look upon - вземам предвид

look into - разглеждам нещо (въпрос, материя)

look on - наблюдавам (обикновено пасивно)

 

Фразеологични глаголи с "take"    

take after - приличам на, метнал съм се на, следвам примера на
пр. He takes after his dad.

take apart - разглобявам
пр. The child took apart his toy.

take away - вземам за вкъщи (храна, напитки), отнасям
пр. Two cups of coffee to take away, please.

take back - връщам
пр. I took back the clothes to the shop, because they weren`t my size.

take over - поемам контрол върху; откарвам, завеждам
пр. He took over the company in 2001.

take in - заемам (място)
пр. This table takes in too much space.

take in - поглъщам (храна, вода), приемам, поемам (въздух)
пр. It`s good to take breath of fresh air.

take round - обикалям наоколо, развеждам някого наоколо (в град и т.н.)
пр. Come on, I`ll take you round the city.

take up - поемам отговорност; възприемам, усвоявам
пр. The goverment took up the responsibility for political situation in the country.

take off - излитам (за самолет, хеликоптер, птица и т.н.)
               - вземам (почивен ден)
пр. We are waiting at the airport to take off.
      I really should take a day off work and paint the kitchen.

take on - наемам (служител)
пр. The manager said they were not taking on any more bar staff for the time being.
 

 

www.000webhost.com