Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Минало продължително време

Past Continuous

 

         Past Progressive или Past Continuous (минало продължително време) набляга най-вече на посоката на действието, извършено в миналото. Също така го ползваме, когато описваме че сме били по средата на нещо, когато се е случило друго нещо.


Форма:
       Образува се с помощта на глагола to be (с формата му was, were) и главния глагол, като към него се добавя наставката -ing. Наблюдаваме следните случаи:
 
  - когато глаголът завършва на -е, -е-то отпада
пример: love -> loving
 
  - когато обаче глаголът завършва на -ее, е-тата се запазват
пример: agree -> agreeing
 
  - ако имаме съгласна след кратка, стегната гласна, то съгласната се дублира
пример: sit -> sitting

            swim -> swimming
 
  - в британския английски, ако последната буква е -l, тя се дублира
пример: travel -> travelling
 
  - ако глаголът завършва на -ie, то в Past Progressive става -y
пример: die -> dying

Помощния глагол to be, тук е във формата си за Simple Past - was, were. Was се ползва за първо и трето лице, ед. ч. , а were за всички останали лица.
пример: I was playing tennis.
                You were playing tennis.
                He/She/It was playing tennis.
                We were playing tennis.
                You were playing tennis.
                They were playing tennis.

 

 

Структура на изреченията в Past Progressive:
 
  - положителни изречения:
подлог, was/were, глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: He was washing the car.
 
  - отрицателни изречения:
подлог, was/were, not, глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: He was not having lunch.
 
  - въпросителни изречения без въпросителна дума
was/were, подлог, глагол + -ing, обстоятелсвено пояснение
пример: Were you playing football?

- въпросителни изречения с въпросителна дума
въпр. дума (when, where, who и т.н.), was/ were, подлог, глагол + -ing, обстоятелствено пояснениепример: Where were you living last year?

Забележка: В Past Progressive глаголите нямат неправилни форми.


Употреба:

  - когато се набляга на посоката на действието
пример: She was playing tennis. - Тя играеше тенис.
 
  - когато съобщаваме за две действия, които са станали по едно и също време
пример: While I was cooking, he was watching football. - Докато аз готвех, той гледаше футбол.
   Тук за дългото действие ползваме past continuis, а за краткото - past simple.

Минало продължително време

Past Continuous

       Past Progressive или Past Continuous (минало продължително време) набляга най-вече на посоката на действието, извършено в миналото. Също така го ползваме, когато описваме че сме били по средата на нещо, когато се е случило друго нещо.


Форма:
       Образува се с помощта на глагола to be (с формата му was, were) и главния глагол, като към него се добавя наставката -ing. Наблюдаваме следните случаи:
 
  - когато глаголът завършва на -е, -е-то отпада
пример: love -> loving
 
  - когато обаче глаголът завършва на -ее, е-тата се запазват
пример: agree -> agreeing
 
  - ако имаме съгласна след кратка, стегната гласна, то съгласната се дублира
пример: sit -> sitting
                swim -> swimming
 
  - в британския английски, ако последната буква е -l, тя се дублира
пример: travel -> travelling
 
  - ако глаголът завършва на -ie, то в Past Progressive става -y
пример: die -> dying


       Помощния глагол to be, тук е във формата си за Simple Past - was, were. Was се ползва за първо и трето лице, ед. ч. , а were за всички останали лица.
пример: I was playing tennis.
                You were playing tennis.
                He/She/It was playing tennis.
                We were playing tennis.
                You were playing tennis.
                They were playing tennis.


Структура на изреченията в Past Progressive:
 
  - положителни изречения:
подлог, was/were, глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: He was washing the car.
 
  - отрицателни изречения:
подлог, was/were, not, глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: He was not having lunch.
 
  - въпросителни изречения без въпросителна дума
was/were, подлог, глагол + -ing, обстоятелсвено пояснение
пример: Were you playing football?
 
  - въпросителни изречения с въпросителна дума
въпр. дума (when, where, who и т.н.), was/ were, подлог, глагол + -ing, обстоятелствено пояснениепример: Where were you living last year?

Забележка: В Past Progressive глаголите нямат неправилни форми.


Употреба:

  - когато се набляга на посоката на действието
пример: She was playing tennis. - Тя играеше тенис.
 
  - когато съобщаваме за две действия, които са станали по едно и също време
пример: While I was cooking, he was watching football. - Докато аз готвех, той гледаше футбол.
   Тук за дългото действие ползваме past continuis, а за краткото - past simple.


Думи, характерни за минало продължително време - while, when, as long as и други.

Забележка: С past continuos обикновено не се ползват глаголи за състояния, по-характерно е тяхното ползване с past simple.

 

 

Вижте и:

Сегашно перфектно просто време

 

 

www.000webhost.com