Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Съществителни имена

Nouns

          Съществителните имена в английския език се делят на бройни и небройни. Бройните са тези, които можем да преброим (напр. един стол, два стола и т.н.), а небройни - тези, които се измерват в литри , килограми и т.н., но нямат определен брой, а само дадено количество от тях (напр. вода).

    Бройни съществителни
    Бройните съществителни могат да бъдат в единствено или множествено число. С тях можем да ползваме неопределителен член (a/an) и определителен член (the).
пр. one chair
      two chair

    С тях можем да ползваме думи, като some, any, many и a few.
    Забележка: Ползваме some в положителни изречения, а any - в отрицателни и въпросителни изречения. Иначе значението им е едно и също.
   
пр. Andrew told some jokes.
      Did Andrew tell any jokes?
      I will make a few sandwiches.

There are many bottles.

    Небройни съществителни
    Небройните съществителни не са нито в единствено, нито в множествено число, тъй като те не могат да бъдат преброени. Обикновено това са течности; хранителни стоки от рода на брашно, захар; абстрактни понятия. Можем да ползваме думите "some" и "any" пред такова съществително. Тук не можем да ползваме неопределителен член, тъй като самия неопределителен член (a/an) означава "един, една, едно". Обаче можем да ползваме определителен член (the).
пр. water (вода)
      some water (малко вода, някаква вода)
      the water (водата)
      I would like some tea. (Бих желал малко чай.)

    Също така можем да ползваме и думите much и a little с небройни съществителни, за да изразим някакво неопределено количество.
пр. I haven`t got much money. (Нямам много пари.)
      There is only a little sugar left. (Има само малко останала захар.)

Забележка: Думите much и many на български се превеждат по един и същи начин - много. Употребата на английски обаче е според съществителното - many е само за бройни съществителни, а much - за небройни.
Въпросите "How many?" и "How much?" също имат един и същи превод на български - "Колко?".  "How many?" се отнася за бройни съществителни, а "How much?" за небройни.
пр. How much does it cost? (Колко струва?)
      How much TV do you have in your home? (Колко телевизора имаш вкъщи?)

    Пред небройните съществителни можем да ползваме думи, като a carton of, kilo of, a piece/slice of, a tube of, a box/packet of, a glass of, a cup of и други.
Примери:
a cup of coffee (чаша кафе)
a glass of water (чаша вода)
a kilo of flour (килограм брашно)
a tin of paint (кутия боя)

a piece/slice of bread (резен/филия хляб)
a carton of milk (картонена кутия мляко)
a jar of jam (буркан със сладко)
a bottle of water (бутилка вода)
five litres petrol (пет литра бензин)
a bar of chocolate (парче/калъп шоколад)
a loaf of bread (самун хляб / цял хляб)

    Думите advice, information и news също са небройни. Специално news (новини) винаги се изписва и казва по този начин, ако кажем new (нов, нова, ново, нови) - значението се променя съществено, и то вече не е съществително, а прилагателно.
    Към тези три думи можем да ползваме думи и изрази като: some, any, a piece of, a bit of, an item of.
примери:
some / any / a piece of / two pieces / a bit of information
some / any / a piece of / a bit advice
some / any / a bit of / an item of news

Има някои небройни съществителни, които в другите езици може да са бройни. Такива са: accommodation, baggage, behaviour, equipment, fun, furniture, homework, housework, litter, luck, luggage, progress, rubbish, scenery, traffic, travel, weather, work.

 

www.000webhost.com