Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Модални глаголи

Modal Verbs

             Модалните глаголи са may, might, will, shall, can, could, must, ought to и need. Те изразяват възможност или невъзможност за правене на нещо, даване или отказване на разрешение, необходимост, способност или неспособност и т.н. Те не променят формата си според време и лице. Когато образуваме отрицателни или въпросителни изречения - не ползваме помощен глагол, както е при обикновените глаголи.


             Глаголи за изразяване на способност или неспособност за правене на нещо Глаголите, които ползваме са: can, could и be able to.

Can и can`t

     Ползваме ги когато казваме, че ние или някой друг можем или не можем, имаме способност да направим нещо или нямаме способност за нещо.
Can`t или can not е отрицателната форма на can.
примери: She can play piano.
                 She can go to the music room.
                 She can`t play piano.

Когато отправяме предложение към някого обикновено ползваме can.
пример: Let`s have lunch together. We can go to that new restaurant.

Be able to

    Тази форма може да се ползва вместо can и в доста случаи означават едно и също нещо и са взаимно заменяеми. Be able to е малко по-формално от can.
пример: She can write programs.
               She is able to write programs. - тук глагола be се променя според лицето и числото на подлога.

    В някои видове изречения обаче трябва да ползваме само be able to и не може да го заменяме с can. Те са:
   - изречения с форма на глагола to+infinitiv
пример: It`s nice to be able to go to the opera. - при формата be able to, глагола be не се променя, остава в инфинитив.

- когато в изречението има модален глагол.
пример: She might be able to help us. - при формата be able to, глагола be не се променя, остава в инфинитив.
  - когато изречението е в present perfect.
пример: I have been able to get some work done. - тук be преминава в have been.

    За бъдеще време може да се ползва и can и be able to, като пред can не се прибавя will.
примери: If we earn some money, we`ll be able to go on holiday.
                  If we earn some money, we can go on holiday next summer.
 

Could и формата was/were able to

    Когато говорим за възможности в минало време ползваме could или формата was/were able to. Те са взаимно заменяеми, когато говорим общо за някой или нещо.
примери: She could play the piano when she was six.
                 She was able to play the piano when she was six.

    Когато обаче говорим за дадена способност или възможност в минало време, за която знаем от личен опит ползваме само формата was/were able to, а не глагола could.
пример: The plane was able to take off at eleven o`clock, after the fog has lifted.

Сравнение между could и was/were able to.
   - за мин. възможност - could.
пример: The children could swim when they were quite young.
   - за мин. действие - was/were able to.
пример: The children were be able to swim across the river.

Обикновено could се ползва с глаголи, изразяващи виждане или за мислене или други подобни.
примери: We could see the village in the distance.
                 She could smell gas.
                 I couldn`t understand what was heppening. - отрицателната форма е could not или couldn`t.


Глаголи за искане, даване или отказване на разрешение

    Ползват се can, may, could и формата be allowed to.

а/ Искане на разрешение - can, may, could

    Когато искаме разрешение за нещо може да ползваме който и да е от трите глагола. Could звучи по-учтиво от can, а may е по-скоро формално.
примери: Can I use your pen?
                 Could I borrow your calculator, please?
                 May I see the letter?

б/ Даване и отказване на разрешение
   Даване на разрешение - ползва се can или may, не се ползва could. May е формално и не се ползва често в разговорния език. По-често се ползва в писмена форма.
примери: You can wait in my office if you like.
                  You may telephone from here.

в/ Отказване на разрешение

   Ползват се отрицателните форми can`t и may not (не може). Също така може да се ползва и must not (не трябва).
примери: Could we picnic here? - I`m sorry. I`m afraid you can`t.
                 Members may not bring more than two guests into the club.
                 Luggage must not be left unatteded.

г/ Говорене за разрешение

    Понякога говорим или обсъждаме правила, създадени от някой друг. Използваме глаголите can, could и формата be allowed to.
   - can ползваме, когато говорим за настоящи правила, а could - за такива от миналото.
примери: Each passenger can take one bag into the plane. - present tense
                 In the 1920s you could drive without taking a test. - past tense

  - be allowed to може да се ползва за всички времена, вкл. и бъдеще вр.
примери: Passegers are allowed to take one bag onto the plane. - present tense
                 Will I be allowed record the interview on tape? - future tense
                 We weren`t allowed to look round the factory yesterday. - past tense.

  - когато говорим за общо разрешение в мин. вр. може да ползваме и could и was/were allowed to.
примери: I could always stay up late as child.
                 I was always allowed to stay up late as child.

- когато говорим за разрешение, което е резултат от отделно действие ползваме само was/were allowed to. Не се ползва could.
пример: I was allowed to leave work early yesterday.

  - сравнение при искане на разрешение с may и с бе allowed to.
примери: May I take photo of you? (=Разрешаваш ли ми?)
                 Are we allowed to take photos? (=Какво е правилото?)


Глаголи, изразяващи сигурност и възможност

    Ползваме may, might, could, must и други.

    May и might - ползваме ги, когато казваме че нещо е възможно или е много вероятно. Ползва се в сегашно и бъдеще време. Двете са взаимно заменяеми и означават едно и също.
примери: It may/might be a bomb.
                 I may/might go to disco tomorrow.

Отрицателните форми на тези два глагола са may not и might not (mightn`t). May not няма съкратена форма. Означават, че нещо отрицателно е възможно.
примери: He may not get job.
                 I mightn`t finish the marathon tomorrow.

След may/might може да ползваме обикновен глагол в продължителна форма (-ing).
пример: She may/might be working late tonight.

    Could - ползваме го, когато казваме че нещо е възможно. Понякога означава много малка вероятност за нещо.
пример: The story could be true, I suppose.
               You could win a million pounds!

В някои ситуации може да ползваме и трите глагола - may, might и could без разлика в значението.
пример: I may/might/could rain later.

Отрицателната форма на could е could not (couldn`t) и означава, че нещо е невъзможно.
пример: I`m completely unfil. I couldn`t run a marathon.

Must - ползва се, когато разбираме че нещо е неоспорима истина.
пример: She isn`t answering the phone. She must be out.

Формата can`t - това е отрицателна форма на глагола can. Ползва се, когато осъзнаваме, че нещо е невъзможно.
пример: We haven`t walked for. You can`t be tired yet.


Глаголи, изразяващи необходимост - Must и have to

    Тези два глагола се използват, когато казваме, че нещо е необходимо. И двата означават: трябва, но се употребят в различни случаи.

    Have to - Ползва се, когато ситуацията ни налага да направим необходимото. Обикновено то е резултат от някакво правило или закон или от казано от някого с авторитет (лекар, шеф, полицай и др.).
примери: I have to exercise. (Доктора е казал.)
                 We have to be quiet. (Това е правилото.)
                 I have to buy a newspaper. The boss asked melt get one.

Глагола може да се употребява във всички глаголни времена. За минало време и за бъдеще време с will ползваме него, а не must. Must e само за сегашно време.
пример:  Emma had to go to the dentist yesterday. - past simple
                 We`ll have to do better next time. - future simple

    Други видове изречения, при които се ползва само have, а не must.
   - изречения с глаголи в инфинитив с to
пример: I don`t want to have to want in a queue for ages.
  - след модален глагол
пример: She might have to go to the dentist.
  - в present perfect
пример: He has had to drive all the way to Glasgow.

     За образуване на отрицателни или въпросителни изречения с have to ползваме форма на помощния глагол do.
примери: I don`t have to work on Sundays.
                 Why does he have to study every day?
                 Did you have to pay for your second cup of coffee?

Вместо have to, може да ползваме формата have got to. То е по-малко формално.
примери: I have to / I`ve got to make my sandwiches.
                 My father has to / has got to take these pills.
                 Do we have to apply / Have we got to apply for a visa?

    Must - този глагол се ползва, когато казваме, че нещо трябва да се направи, защото ние така казваме или така чувстваме.
примери: You must exercise. (Аз ти казвам, че трябва да се упражняваш)
                  You must be quiet. (Аз ти казвам, че трябва да си тих)

    Понякога с този глагол се изразява и желание.
пример: I must buy newspaper. I want to see raicing results.
               We must invite Claire. She`s wonderful company.

 

 

Need - глагола може да се ползва и като модален и като обикновен глагол. Когато се ползва като обикновен, пълнозначен глагол, той означава "имам нужда от" и към него се прибавя допълнение или глагол с to+infinitiv. Когато се ползва като модален глагол, проявява всички характеристики на модалния глагол.
   Разлика при употребите е според времето за което се отнася действието:
   - ползва се като модален глагол, когато действието се отнася за близко бъдеще.
пр. You needn`t come this evening.
   - ползва се като нормален глагол, когато се отнася за действие по принцип.
пр. She doesn`t need to work, because her husband earns enough money.

Кога се ползва отрицателна форма mustn`t и кога needn`t?
  - mustn`t означава "не трябва" и се употребява в смисъл, че нещо е лоша идея или е забранено и не трябва да се прави.
пр. You mustn`t wear you best clothes. You`ll get them dirty.
  - needn`t - означава "не е нужно". Ползва се когато казваме, че не е необходимо да се прави нещо.
пр. You needn`t wash those glasses. They`re clean.
  Освен формата needn`t, може да ползваме don`t have и to don`t need to със същото значение.
пр. You don`t have to / don`t need to wash those glasses. They`re clean.

 

Отрицателни форми на need за минало време
  - didn`t need to - не беше нужно и не е направено.
пр. I didn`t need to go to the office yesterday, and I stayed home.
   - needn`t have + past participle на главния глагол - не е било нужно, но е било направено.
пр. We booked a table for dinner. But the restaurant was empty. We needn`t have booked a table.
 

Глаголите и формите should, ought to, had better и be supposed to

            Те изразяват препоръка и какво е най-добре да се направи в дадена ситуация. Всичките се превеждат като "трябва", но имат препоръчителен, а не задължителен характер.

    Should и ought to - ползваме ги, за да кажем кое е най-доброто или най-правилното нещо, което трябва да се направи. Няма разлика в значението, т.е. може да се ползва който и да е от двата глагола.
пр. You`re not very well. You should see / ought to see doctor.
      People shouldn`t break / ouhgtn`t to break their promises.
Ползваме ги във въпросителни изречения, когато искаме съвет.
пр. Where should I put this picture, do you think?
      How ought we to deal with this problem?

    След should и ought to може да ползваме продължителна форма на втория глагол.
пр. It half past five already. I should be cooking the dinner.

   

 

Глаголната форма had better

    Ползваме тази форма, за да кажем кое е най-доброто нещо, което може да се направи в дадена ситуация.
пр. It`s cold. The children had better wear their coats. - тук може да ползваме и should или ought to, но had better е по-силно като звучене. Говорещият вижда действието като необходимо и очаква то да се случи.

    Глаголната форма be supposed to

Употребява се, когато говорим за нормален или правилен начин за правене на нещата.
пр. This area is supposed to be kept clear of traffic.
      How am I supposed to cook this?

 

 

www.000webhost.com