Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Съюзни думи

Linking words

1. Съюзните думи, като например although, in spite of, but и т.н., свързват контрастиращи прости изречения в едно сложно.

But (но, обаче)
Служи за съединяване на две контрастиращи прости изречения.
пр. The joke was funny, but no one laughed.
      The cafe was crowded, but we found a table.

Although (въпреки че, обаче)
Простото изречение с although може да е в начална позиция в състава на сложното изречение, но може да е и на последна позиция.
пр. Although the cafe was crowded, we found a table.
      We found a table, although the cafe was crowded.

Though (макар че, въпреки че)
Значението му е като на although, но звученето му е неформално.
пр. Though / Although I liked the sweater, I decided not to buy it.

Even though (макар и да, въпреки това)
Значението на even though е по-силно и по-наблегнато в сравнение с although.
пр. Even though you dislike Emma, you should try to be nice to her.

In spite of (независимо от)
В простото изречение in spite of е в началото и винаги е следвано или от съществително име или от глагол с -ing + допълнение (не се ползва подлог, той се подразбира от другото просто изречение). Изречението с in spite of може да е на първа позиция или на последна в състава на сложното изречение.
пр. I`m no better of spite of the pills.
      I`m no better of spite of taking the pills.
      In spite of the poor conditions, the team played some attractive football.

 

Despite (въпреки)
Правилата за употребата на despite, са същите като при in spite of (след тази съюзна дума трябва да има или само съществително име или глагол с -ing плюс допълнение към него).
пр. She wanted to go despite the danger.
      He went on working despite filling unwell.
      Despite the poor condtions, the team played some attractive football.2. Съюзните думи и съчетания to, in order to, so as to, so that и for се ползват, когато искаме да изкажем цел или намерение, да кажем защо правим нещо.

To

    Ползва се винаги в съчетание с глагол в инфинитив и се превежда като "за да..." (пр. за да направя нещо).
пр. Tom turned on the radio to hear the football results. - Том включи радиото за да чуе футболните резултати.
      Most people work to earn money.

 

In order to и so as to
Тези две словосъчетания се ползват вместо to в по-формални изказвания. Може да ползваме което и да е от двете.
пр. The government took these measures in order to / so as to reduce crime.
      He`s going to take a risks in order to / so as to be a winner.
Отрицателните форми са in order not to и so as not to.
пр. Melanie was hurrying in order not to / so as not to miss her bus.

При to обаче няма отрицателна форма. Например не може да кажем: "She was hurrying not to miss her bus.", а трябва да кажем например: "She was hurrying to catch her bus.".
 

So that (така че)
След so that винаги ползваме подлог+глагол. Често ползваме will или can за сегашни намерения и would или could - за минали.
пр. I`ll post the card today so that it gets there on Daniel`s birthday.
      I`ll give you a map so that you can find / will find the way all right.
      I gave Nick a map so that he could find / would be able to find the way all right.

 

To или for?
  
   - ползваме for, заедно със съществително име, за да кажем защо правим нещо.
пр. The whole family have gone out for a bike ride.

  - ползваме едната от двете комбинации: to+глагол в инфинитив или for+глагол с -ing, когато говорим за цел, предназначение на предмет.
пр. This heater is for keeping / to keep the plants warm in winter.

   - обаче, когато говорим за единично или специфично действие ползваме само комбинацията to+глагол в инфинитив.
пр. Jessica is going on a diet to lose weight.
      I put the heater on to keep the plants warm.

 

2. Съюзни думи за причина и резултат

Because (защото, поради) - показва причината да се направи нещо.
пр. I turned the heating because it was cold.

So (така че, следователно, значи) - показва резултата от нещо.
пр. It was cold, so I turned the heating on.

www.000webhost.com