Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

 

Lesson 13: Education

 

Урок 13: Образование

  Част 1

   

  Думи:

  еducation – образование

  history – история

  professor – професор

  number – число, номер

  example – пример

  level – ниво

  explain - обяснявам

  Изречения:

  The profesor is explaining the problem. (Професорът обяснява проблема.)

  She is adding those numbers. (Тя прибавя тези числа.)

  The professor gives many examples. (Професорът дава много примери.)

  I am on level three. (Аз съм на трето ниво.)

  We`re studing some examples. (Ние изучаваме някои примери.)

  What is your level of English? (Какво е нивото ти по английски език?)

  He`s explaining his book. (Той обяснява книгата си.)

  I will pay for your education. (Аз ще платя за твоето образование.)

   

  Част 2

   

  Думи:

  material – материал

  degree – 1. степен; научна степен; 2. градус

  answer -  отговор

  title  - име, заглавие

  school – училище

  course – курс

  student – ученик, студент

  study – следване, изследване

  Изречения:

  She answered the question. (Тя отговори на въпроса.)

  This book does not have a title. (Тази книга няма заглавие.)

  It`s time to go to school. (Време е да се тръгва за училище.)

  I don`t have answer. (Нямам отговор.)

  He starts a new course. (Той започва нов курс.)

  What is the title of the document? (Какво е заглавието на документа?)

  I am a student in this school. (Аз съм ученик в това училище.)

  They`re reading the study. (Те четат изследването.)

   

  Част 3

   

  Думи:

  intelligence – интелигенция

  chapter – тема, глава на книга, страница, епизод

  class – клас, учебен час

  classroom – класна стая

  homework – домашна работа

  task – задача

  lecture – лекция

  reading – четене, четиво

  absence, lack - отсъствие

  Изречения:

  I am in the classroom. (Аз съм в класната стая.)

  This homework is hard. (Тази домашна работа е трудна. / Това домашно е трудно.)

  The lecture is deep. (Лекцията е задълбочена.)

  How many absences do you have? (Колко отсъствия имаш?)

  This task took three hours. (Тази задача отне три часа.)

  We don`t have class today. (Днес нямаме учебен час.)

  He took two classes. (Той взе два часа.)

  What is the reading? (Какво е четивото?)

  You did not go to the class. (Ти не отиде в клас.)

   

  Част 4

   

  Думи:

  faculty – факултет

  argument – аргумент, спор

  academy – академия

  prize – награда

  section, department – секция, отдел

  solution – решение (на проблем)

  knowledge - знание

  subject, topic, theme - тема

   

  Изречения:

  It is a new department. (Това е нов отдел.)

  I don`t have a solution. (Нямам решение.)

  The knowledge is important. (Знанието е важно.)

  We speak about many topics. (Ние говорим на много теми.)

  The teacher has much knowledge. (Учителят притежава много знания.)

  My section has more students. (В моята секция има повече студенти.)

  He won four awards. (Той спечели четири награди.)

   

  Вижте и Урок 14 Абстрактни обекти

   

   

  www.000webhost.com