Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Lesson 10: Adverbs
Урок 10: Наречия

   

  more – повече

  Eat more! – Яж повече!

   

  fine – добре

  I am fine, thank you. – Добре съм, благодаря.

   

  very – много

  I am very tall. – Аз съм много висок.

  He is not that tall. – Той не е толкова висок.

  My father is not very old. – Баща ми не е много стар.

   

  less – по-малко

  Eat less bread! – Яж по-малко хляб!

  I want less soup. – Искам по-малко супа.

   

  never – никога

  My boyfriend never drink beer. – Приятелят ми никога не пие бира.

  I never make food for my children.  

   

  only – само

  I have only a minute. – Имам само минута.

   

  later  - по-късно

  a week later

   

  also – също

  That also is true. – Това също е истина.

   

  always – винаги

   You always pay. – Ти винаги плащаш.

   

  here – тук

  I am not from here. – Не съм от тук.

  Are you here? – Тук ли си?

   

  already – вече

  The shoes are already old.

   

  too -  също, твърде

  Me too. – Аз също.

  These trousers are too large. – Тези панталони са твърде дълги.

   

  too much – твърде много

  She talks too much. – Тя говори твърде много.

   

  afterwards – след това

  She comes afterwards. – Тя дойде след това.

   

  now – сега

  Now I want fish. – Сега искам риба.

   

  almost – почти

  I am almost another person. – Аз съм почти друг човек.

  It is almost morning. – Почти сутрин е.

   

  where – къде

  He knows where he is. – Той знае къде е.

   

  before – преди; after – след

  before and after – преди и след

   

  then – после

  And then? – И после?

  If she walks, then he walks. – Ако  тя ходи, тогава и той ходи.

   

  late – късно

  Now is too late. – Сега е прекалено късно.

   

  later – по-късно, после

  Thank you and see you later. – Благодаря и ще се видим по-късно.  

   

  besides – освен това

  Besides, he is very nice. – Освен това, той е много мил.

   

  still – още, все още

  My daughter is still a girl. – Дъщеря ми е все още момиче.

  Are you still here? – Още ли си тук?   

   

   

  quietly -  тихо

  Quietly, please! – Тихо, моля!

   

  slowly – бавно

  Eat slowly! – Яж бавно!

  I read slowly. – Аз чета бавно.

  He walks slowly. – Той ходи бавно.

   

  soon – скоро

  See you soon. – Ще се видим скоро.

  He`s coming soon. – Той ще дойде скоро.

   

  there – там

  She is there. – Тя е там.

  They sleep there. – Те спят там.

   

    neiter – нито

  I am not very good in tennis. – Me neither.

  (Не съм много добър в тениса. – Аз също.)

   

  finally  - най-накрая

  Finally it`s Friday. – Най-накрая е петък.

  He is finally here. – Той най-накрая е тука.

   

   

  of course – разбира се

  Of course not! – Разбира се, че не!

  Of course, it is very important. – Разбира се, това е важно.

   

  generally – главно, основно

  Generally I eat meat. – Основно ям месо.

   

   a lot – много

  She is sleeping a lot. – Тя спи много.

   

  specially – специално

  You are writing specially for us. – Ти пишеш специално за нас.

   

  perhaps/maybe – може би, сигурно

  Perhaps it`s juice. – Може би това е сок.

   

  around – наоколо

  She is walking around. – Тя се разхожда наоколо.

   

  totally – напълно

  It is totally normal. – Това е напълно нормално.

   

  only – само

  I have only one brother/sister. – Аз имам само един брат/ една сестра.

   

  really/truly – наистина

  He speaks really good. – Той говори наистина добре.

  You are really/truly a good person. – Ти наистина си добър човек.

   

  practically – практически

  It is practically impossible. – Това е практически невъзможно.

   

  probably – вероятно

  He probably arrives today. – Той сигурно  пристига днес.

   

  simply – просто

  You are simply pretty. – Ти си просто хубав/а.

   

  likewise, equally – все пак

  Thank you, likewise. – Благодаря все пак.

   

  forward -  напред

  We go forward. – Ние вървим напред.

   

  responsible – отговорен

  They are equally responsible. – Те са отговорни по равно.

   

  absolutely – абсолютно, напълно

  I am absolutely sure. -  Аз съм напълно сигурен.

  It is absolutely normal. – Това е напълно нормално.

   

  surely – сигурно

  It is surely true. – Това сигурно е истина.

   

   definitely – определено

  It is definitely true. – Това определено е истина.

   

  exactly – точно

  Exactly the same! – Точно същото!

  Exactly! – Точно!

  What is this exactly? – Какво точно е това?

   

  quickly/rapidly – бързо

  We drink quickly. – Ние пием бързо.

  The horse run rapidly. – Конят тича бързо.

   

  completely – напълно, съвсем

  It is completely green. – Това е съвсем зелено.

   

  again – отново

  It is winter again. – Отново е зима.

  He is alone again. – Той е сам отново.

   

  approximately -  приблизително, почти

  We are approximately here. – Ние сме почти тук.

   

   

  recently – напоследък, наскоро, неотдавна

  We walked recently. – Ние се разхождахме скоро.

   

  perfectly – напълно, перфектно

   You are perfectly capable. – Ти си напълно способен.

   

  immediately – незабавно

  Come here immediately. – Ела тук незабавно.

   

  mainly – основно, предимно

  She eats mainly sugar. – Тя яде предимно захар.

   

  normally – обикновено, нормално

  Normally he does not cook. – Той обикновено не готви.

   

  relatively – относително

  She is relatively pretty. -  Тя е относително хубава.

  It is relatively new. -  Относително ново е.

   

  hardly – трудно

  His son hardly speaks. – Неговия син говори трудно.

   

  easily – лесно

  He reads easily. – Той чете лесно.

  The secretary writes easily. -  Секретарят/секретарката пише лесно.

   

  Вижте и Урок 11 Обекти

   

  www.000webhost.com