Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Съгласни звуци

Konsonanten

     Много от съгласните в немския език се произнасят, като в другите езици.
Такива обикновени съгласни са f, h, k, m, n, p, t, x.

     Съгласните b, d, g също се произнасят без някакви особености, когато са в началото на думата или сричката. Когато обаче се намират в края на думата или сричката или пред t или st - се произнасят b като p, d като t и g като k.
пр. grab (гра:п)
      Bad (ба:т)
      Tag (та:к)

Когато g е част от наставката -ig, се произнася като х (-их), в думи като:
      hastig (хастих)
      zwanzig (цванцих)

Немското l (л) се произнася меко, нещо подобно на нашето ль.
Немското r се произнася по два начина. Едното е така наречено увуларно r, т.е. произнася се чрез увулата. А другото се произнася с вибриране на езика.

Буквата j съответства на нашето й или ь.
пр. Jahr (йа:р)

Двойното ве (w) се чете като [в].
пр. wild (вилд)

Z се чете като [ц].
пр. zimmer (цимер)


Буквата s.
1) Когато е единична, т.е. не е дублирана се чете като [з], когато е в началото на дума или е между две гласни.
пр. Salz (залц), Käse (кезе)
2) Когато е единична, но е в края на думата, се чете като [с].
пр. Eis (айс)
3) Когато е двойна се произнася като меко [с] и в определени случаи се заменя с ß, което се произнася по същия начин. Есцет (ß) се ползва когато е след дълга гласна, след двойна гласна, преди буквата t и в края на думата.
Двойното ss се ползва след кратка гласна и никога не се ползва в края на думата или сричката или пред друга съгласна.

пр. Straße (щра:се), äußerst (ойзерст), Schloß (шло:с)
      Wasser (васъ)
Забележка: В швейцарския немски не се ползва ß, а се ползва само ss.
4) S се ползва и в съчетание с други букви, като по този начин образува други звуци. Това са съчетанията sch (ш), tsch (ч), st (щ).
пр. Schule (шу:ле), Deutsch (дойч), Straße (щра:зе)

Буквата v немските думи и в края на думата се чете като [ф], а в чуждици се чете като [в].
пр. Vater (фа:тъ)
      Vase (ва:зе)

Буквата q винаги е в съчетание с буквата u (qu) и се произнасят като [кв].
пр. Qualität (квалитет)
Буквата с съответства на българското [ц], когато е пред буквите [ä], [е] и [i].
пр. Cäsar (Цезар)
Обаче пред други букви c се чете като [к].
пр. Computer (компютъ)


Съчетания от две гласни.
   - ch - ползва се в началото на думата и в зависимост от думата се чете по няколко различни начина - като [к], [ш], [х] и [ч].
пр. Christ (крист), charmant (шармант), Chemie (хеми:), Chip (чип)
   - gn - [гн], [г] се произнася леко пред [н]; по същия начин са: kn, ng, pf, ps.
   - ph - чете се [ф] - Philosophie (философи:)
   - th - чува се само [т], [х] е тихо - Thomas (Томас)
   - zw - [цв] - zwingen (цвинген)
 

www.000webhost.com