Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Бройни и редни числителни имена

Kardinalzahlen und Ordinalzahlen

      Бройните числителни имена от едно до двадесет са следните:
null - нула
eins - едно
zwei - две
drei - три
vier - четири
fünf - пет
sechs - шест
sieben - седем
acht - осем
neun - девет
zehn - десет
elf - единадесет
zwölf - дванадесет
dreizehn - тринадесет
vierzehn - четиринадесет
fünfzehn - петнадесет
sechzehn - шестнадесет
siebzehn - седемнадесет
achtzehn - осемнадесет
neunzehn - деветнадесет
zwanzig - двадесет

       Числителните като 21, 22, 23 и т.н. се образуват, като първо се казва 1 и после 20, 2 и после 20 и т.н. Така е и с 30 и нагоре до 99.

21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig

30 dreißig
34 vierunddreißig

40 vierzig

50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

100 (ein)hundert

След сто и нещо не се прибавя und.
пр. hunderteins - сто и едно
      hnderteinunddreißig - сто тридесет и едно

От сто до хиляда са както следва:
100 hundert
200 zweihundert
300 dreihundert
400 vierhundert
500 fünfhundert
600 sechshundert
700 siebenhundert
800 achthundert
900neunhundert
1000 (ein)tausend

1001 tausendeins
1110 tausendeinhundertzehn

Годините от 1100 до 1999 се казват по следния начин:
Да вземем годината 1982 - първо казваме neunzehnhundert (все едно 19 стотин) и след това 82 - zweiundachtzig.
Още примери:
1856 - achtzehnhundertsechsundfünfzig
1568 - fünfzehnhundertachtundsechzig

След 2000 година се казват, например:
2002 - zweitausendzwei
2012 - zweitausendzwölf

Числата след един милион са:
1 000 000 - eine Million
2 000 000 - zwei Millon
1 000 000 000 - eine Milliarde
1 000 000 000 000 - eine Billion
Както забелязвате милион, милиард и билион се пишат с главна буква в немския. Освен разстояние между нулите, може да се пише точка - например 1 000 000 или 1.000.000.

За мерки, цени или други измервателни единици често се ползват дробни числа.
Ако само трябва да прочетем дробно число, то става така:
пр. 4,25 - vier komma fünfundzwanzig
      1,10 - eins komma zehn

За цени казваме първо цялото число, след това валутата и накрая монетите.
пр. 1,56 $ - ein Dollar sechsundfünfzig
      2,99 Euro - zwei Euro neunundneunzigРедни числителни
Те се ползват заедно с определителен член der, die, das.
Редните числа се образуват:
  - за числата от 1 до 20 - от бройното число плюс наставка -te. При първи и трети има промяна изцяло.
der, die, das erste, zweite, dritte, vierte,..., siebente, achte,..., elfte,..., neunzehnte

  - за числата от 20 нагоре - от бройното число плюс наставка -ste.
der, die, das zwanzigste, vierzigste, dreiundvierzigste, hundertste, tausendste

Редните числа са прилагателни имена в немския език и поради това изискват наставка според падежа и рода на съществителното, за което се отнасят. Те се ползват в заглавия и правила.


Дробни числа
    Дробните числа се образуват от наименованието на бройното число плюс наставка -el. Могат да се ползват като съществителни в среден род или като прилагателни. Не се изисква промяна на наставката според падежа. Числителя се казва като обикновено бройно число, а знаменателя като бройно плюс наставка -el. Когато имаме цяло число плюс дробно число - цялото число се пише отделно, а дробното се пише слято.

1/3 ein (das) Drittel - една трета
1/4 ein Viertel - една четвърт
3/4 - drei Viertel - три четвърти
5/6 - fünf Sechstel - пет шести
10 1/3 - zehn eindrittel - десет и една трета

Половин:
1/2 - същ. die (eine) Hälfte
1/2 - прил. halb

Специална форма за 1 1/2 (едно и половина):
eineinhalb Pfund
anderthalb Kilo
ein und ein Halbes Gramm
 

www.000webhost.com