Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Родителен падеж
Genitiv

      Когато са в родителен падеж, съществителни получават следните наставки, в зависимост от рода и числото си:

м.р. -> des, eines, keines, meines, dieses, jenes
ж.р. -> der, einer, keiner, meiner, dieser, jener
ср.р. -> des, eines, keines, meines, dieses, jenes
мн.ч. -> der, keiner, meiner, dieser, jener

     Освен членовете, самите съществителни също получават окончания.

Мъжки род
   Повечето съществителни от две или повече срички в мъжки и среден род получават окончания -s или -es (примери: meines Bruders, dieses Zimmers), а тези които са от една сричка - наставката е -es (des Buches). Ако съществителното е с ударение на последната сричка - наставката също е -es (des Gedichtes).
    Тези съществителни в мъжки или среден род, които имат окончание -e или -en във винителен и дателен падеж, в родителен получават същото окончание.
Примерно изречение: Die Frau des Präsidenten ist krank. (Жената на президента е болна.)
   Някои съществителни получават наставка -ns или -ens, като des Herzens, des Namens, des Friedens.
Примерно изречние:
Traurigen Herzens zog er in den Krieg. (С натежало сърце, той отиде на война.)

Когато ползваме име на притежателя, слагаме едно -s в края на името.
Пример:
Uwes Wagen (колата на Уве)

   В женски род и в множествено число съществителните си остават, като в именителен падеж, сменя се само члена отпред, но не се добавя наставка към самата дума.

   Случаи на употреба:
  
   - когато показваме притежание или друга връзка между две съществителни, т.е. в родителен падеж е притежателя и промяната в членовете важи за него. В българския език  връзката се превежда с предлога "на".
Примери:
Dort liegt das Buch des Lehrers. (Там лежи книгата на учителя.)
Wo ist das Auto der Frau? (Къде е колата на госпожата?)
Der Griff des Messers ist rostig. (Дръжката на ножа е ръждясала.)

- когато изразяваме неопределено време като някой ден, някой път, един ден и т.н.
Примери:
Eines Tages wird sie ihren Freund sehen. (Някой ден тя ще види своя приятел.)
Eines Morgens kam er zu Besucht. (Някоя сутрин той ще дойде на посещение.)
    По аналогия съществителното от ж.р. Nacht също получава наставка -s, както другите съществителни за време.
Пример:
Eines Nachts war es wieder gesund. (Една нощ той отново беше здрав.)

   - след определени глаголи.
Глаголите, изискващи родителен падеж са малко и конструкциите с тях са по-скоро формални или остарели.
Примери:
Wir gedenken unserer gefallen Soldaten. (Ние помним нашите паднали войници.)
Er rühmt sich seines Talentes. (Той се гордее с неговия талант.)
 

Заместване на родителния падеж в разговорния език
        Често в разговорния немски вместо родителен падеж на съществителното се употребява предлога von с дателен падеж.
Примери:
род. п. -> Das Kleid meiner Tochter war teuer.
дат. п. -> Das Kleid von meiner Tochter war teuer.
превод: Роклята на дъщеря ми беше скъпа.

род. п. -> Das Auto meines Bruders ist kaputt.
дат. п. -> Das Auto von meinem Bruder ist kaputt.
превод: Автомобила на моя брат е развален.

 

www.000webhost.com