Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Въпросителни думи

Fragewörter

I. Общи въпроси
    Общите въпроси са тези, на които се отговаря с да или не. Този вид въпроси се образува, като просто разменим местата на подлога и сказуемото от положителното или отрицателното изречение, така че сказуемото да е на първо място. Не се ползва въпросителна дума или фраза. В немския език всяко обикновено изречение може да стане въпросително. На български език такова изречение се превежда, като се добавя частицата "ли".
    Конструкцията на обикновеното изречение изглежда така:
    подлог + сказуемо + остатъка от изречението
    Конструкцията на въпросителното изречение изглежда така:
    сказуемо + подлог + остатъка от изречението
    Тези конструкции се отнасят за простите глаголни времена.
пр. Mark reparierte das Auto. - Reparierte Mark das Auto?
      (Марк поправи колата. - Поправи ли Марк колата?)
       Du bist krank. - Bist du krank?
       Sie fährt auch mit. - Fährt sie auch mit?

    Конструкциите на общите въпросителни изречения за перфектните времена и при употреба на зависим инфинитив (глаголи като helfen, hören, sehen, lassen + друг глагол) се образуват по следния начин:
     - за перфектните времена структурата е:
     помощен глагол + подлог + друга част на изречението + минало причастие на главния глагол или инфинитив (според времето)
пр. Er würde helfen. -> Würde er helfen?
      Ihr hättet gelesen. -> Hättet ihr gelesen?
      Sie hat sich niedergesetzt. -> Hat sie sich niedergesetzt?
     - за зависимите инфинитив структурата е:
     глагол от типа на helfen, sehen и т.н. + подлог + друга част на изречението + втория глагол в инфинитив
пр. Du kannst es machen. -> Kannst du es machen?
      Sie sehen ihren Vater kommen. -> Sehen sie ihren Vater kommen?

Отговори с "doch" на отрицателни въпроси (за повече вижте тук)
пр. Hast du kein Buch? - Doch, natürlich habe ich ein Buch.
      Bist du nicht krank? - Doch, ich bin krank.


II. Специфични въпроси
    Специфичните въпроси са тези въпроси, които се задават за да се получи  специфична информация за нещо или някой. Такъв въпрос започва с въпросителна дума или израз.
    Когато имаме въпросителна дума или израз във въпросителното изречение също имаме т.нар. инверсия на подлога и сказуемото, т.е. те се разменят като при общите въпросителни изречения, но тук сказуемото е на второ място след въпросителната дума или израз.

    Конструкцията на обикновеното изречение изглежда така:
    подлог + сказуемо + остатъка от изречението
    Конструкцията на въпросително изречение с въпросителна дума изглежда така:
    въпросителна дума (wann, warum и т.н.) + сказуемо + подлог + друга част на изречението

Въпросителни наречия
    Една част от въпросителните наречия или изрази са следните:
Wann? - Кога?
Warum? - Защо?
Wie? - Как?
Wie lange? - Колко дълго?
Wie oft? - Колко често?
Wieviel? - Колко?
Wie viele? - Колко?
Um wieviele Uhr? - В колко часа?

примери:
Wann kommt der Zug an? (Кога пристига влака?)
Warum hast du nichts gesagt? (Защо не казваш нищо?)
Wie ist das Wetter? (Как е времето?)
Wie lange bleibst du dort? (Колко дълго оставаш там?)
Wie oft besuchst du sie? (Колко често я посещаваш?)
Wieviel kostet es? (Колко струва?)
Wieviel (Wie viele) Hunde habt ihr? (Колко кучета имаш?)
Um wieviel Uhr kommst du? (В колко часа ще дойдеш?)

Забележка: "Wieviel" се ползва, когато се отнася за съществителни в единствено число, а "wie viele" за съществителни в множествено число.
пр. Wieviel kostet das?
      Wie viele Kinder sind hier?
Често обаче в разговорния език се ползва "wieviel" и за множествено число.
пр. Wieviel (Wie viel) Planeten gibt es?

    Ползваме три въпросителни наречия, за да питаме за място. Те са: "wo", "woher" и "wohin".
    - "wo" означава "къде" и го ползваме, когато питаме за нещо или някой, които са на определено място и нямаме движение или движението е само в рамките на определеното място. Отговорът обикновено съдържа предлог, следван от обект в дателен падеж.
пр. Wo ist das Buch? - Es liegt auf dem Tisch.
    - "wohin" означава " на къде, за къде" и го ползваме, когато питаме за дестинация или за посока на движение (към кое място?). Отговорът обикновено съдържа предлог, следван от обект във винителен падеж.
пр. Wohin fahren wir?
    - "woher" означава "от къде" и го ползваме, когато питаме за началната точка на движението (от кое място?).
пр. Woher kommst du?
Въпросителни местоимения

1. Wer - кой, коя, кое, кои
    Това местоимение се ползва, когато питаме за хора. То се променя според падежа. Няма форма за множествено число, но отговорът може да бъде и в единствено и в множествено число.
Nominativ (именителен падеж): Wer? - Кой?
пр. Wer kommt? (Кой идва?)
Akkusativ (винителен падеж): Wen? - Кого?
пр. Wen hast du gesehen? (Кого си видял?)
Dativ (дателен падеж): Wem? - Кого? На кого?
пр. Wem gehört die Kamera? (На кого принадлежи камерата?)
      Bei wem bleibst du? (При кого оставаш?)
Genitiv (родителен падеж): Wessen? - Чий? Чия? Чие? Чии? На кого?
пр. Wessen Mantel ist das? (Чие е това палто?)

2. Was - какво
    Това местоимение се отнася за предмети, идеи или действия. Формата на "was" е една и съща за именителен и за винителен падеж. Няма форми за дателен и родителен падеж, както и за множествено число. Отговорът може да е в единствено или множествено число.
пр. Was ist das?
      Was machst du?

3. "Worauf" (за какво), "wovor" (от какво) и "wofür" (от какво)
    Въпросителното местоимение "was" обикновено отпада след предлог във винителен или дателен падеж, а вместо него се ползва местоимение, което е съставено от "wo(r)"+предлог.
пр. Worauf wartest du? ((За)Какво чакаш?)
      Wovor fürchten Sie sich? (От какво се страхуваш?)
      Wofür interessierst du dich? (От какво се интересуваш?)
    Този тип местоимения могат да се образуват от "wo-" и всички предлози във винителен и дателен падеж, с изключение на тези: entlang, ohne, außer, gegenüber, seit, hinter, neben, zwischen.
    Те се отнасят само за предмети, идеи или действия, а не се отнасят за хора.


4. Welch- - какъв, каква, какво, какви
    Може да се ползва като въпросително прилагателно или като въпросително съществително. "Welch-" получава наставка според наставката на съществителното, за което се отнася. Ползват се всички форми за единствено и множествено число.

    - Употреба като въпросително прилагателно:
пр. Welches Haus gehört euch?
      Welchen Wein hat er getrunken?
      Mit welchem Auto wollen wir fahren?
      Welche Blumen soll ich abschneiden?

    - Употреба като въпросително съществително:
пр. Welches möchtest du haben?
      Welchen hat sie gekauft?
      Aus welchem ist sie gestiegen?
      Welche kann er bringen?

Was für ein-...? (Какъв вид е...? Какъв...? Каква...? Какво...? Какви...?)
     Това е въпросителен израз, който се отнася за прилагателно име.
Когато въпроса е за прилагателно към съществително в единствено число "ein-" получава наставката на прилагателното. Когато задаваме въпроса за прилагателно към съществително в множествено число, израза е само "Was für...?". Тук "für" не играе ролята на предлог.
пр. Was für eine Maschine habt ihr gekauft? (Какъв вид машина си купил? / Каква машина си купил?)
     Was für Leute sind das? (Какви хора са това?)
 

www.000webhost.com