Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Условни изречения от втори тип

Conditionals II

   Условните изречения от втори тип се ползват, когато говорим за хипотетична, нереална ситуация, при която нещо би последвало от нея.

    Сложното условно изречение се състои от две прости изречения:
      - изречение, започващо с if (ако), което съдържа условието. То е в минало просто време.
     - главно изречение, съдържащо възможния резултат, ако е било изпълнено условието. В него се употребява глагола would (щях, щеще, щяхте и т.н.).

Примери:
If I ate cake, I would/I`d get fat. - Ако ядях торта, щях да съм дебел.
If Anna got up earlier, she wouldn`t always be late. - Ако Анна ставаше по-рано, тя нямаше винаги да закъснява. (... не би закъснявала винаги.)

Особености:
 
  - по принцип в if-изречението не се ползва глагола would, но ако отправяме молба може да го употребим. Тук значението на глагола вече е би, бих и т.н.
пр. If you`d like to come this way, the doctor will see you. - Ако би дошъл този път,  докторът ще те види.
 
  - в този тип изречения вместо was (мин. вр. на гл. be) за 1 и 3 л. ед. ч (I, he, she, it) може да ползваме were, както при другите лица и числа.
пр. If Rachel were playing/was playing her stereo, it wouldn`t be go quiet in here.
      If I were/was you, I`d ask a lawyer for some advice.

 

- в главното изречение често се ползва глагола would, но може да ползваме и глаголите could и might (превод: можеше).
пр. If we had a calculator, we could work this out a lot quicker. - Ако имахме калкулатор, можеше да свършим това много по-бързо.
     If Rachel worked harder, she might do even better at her studies.

 

 

Сравнение между тип 1 и тип 2:
   - тип 1 определя възможна ситуация в бъдеще, която може да се случи, но може и да не се случи, докато тип 2 определя нещо нереално, въображаемо.
примери:
тип 1: If you have a lie-down, you`ll feel better.
тип 2: If I had a million pounds, I`d probably buy a yacht.

  - и двата типа изразяват възможност, но при втори тип е доста по-малко вероятно да се случи.
примери:
тип 1: If we take a car, we`ll have to pay for parking. (Не сме решили дали да вземем колата.)
тип 2: If we took a car, we`d have to pay for parking. (Решили сме да не взимаме колата.)

  - може да ползваме втори тип в оферти и предложения, както и първи тип, но при втори офертата или предложението е по-малко директно.
пример: If you needed ticket, I could get you one. - Ако ти е трябвал билет, можех да ти взема един.

 

www.000webhost.com