Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Помощни глаголи

Auxiliary Verbs

          Помощните глаголи са такива, които се употребяват заедно с други глаголи. Такива са глаголите be, do, have и will. Те се ползват във въпросителни и отрицателни изречения, както и при образуването на сложни времена или на страдателен залог.


Глаголът have
    Той може да се ползва и като помощен глагол и като пълен (главен) глагол. Като помощен глагола се ползва при образуването на сложни времена и при образуването на страдателен залог.

Сложни времена в действен залог.
Present Perfect Simple: She has played basketball.
Past Perfect Simple: She had played basketball.
Present Perfect Progressive: She has been playing basketball.
Past Perfect Progressive: She had been playing basketball.

Сложни времена в страдателен залог.
Present/Past Perfect: The house has/had been built.

Have и have got
    Обикновено може да се ползват и двете форми, или само have, като пълен глагол или в съчетание с got, като помощен глагол (have е помощния глагол), но have got е по-неофициално. В повечето случаи имат еднакво значение. Когато ползваме глагола в кратък отговор, се ползва само have (No, I haven`t.).
пример: We have three cats. = We have got three cats.

Структура на изреченията с have и have got.

  - положително изречение - пример:
We have three cats.
We have got three cats.

  - отрицателно изречение - пример:
He doesn`t have a car. - когато е само have, ползваме помощта на глагола do, в случая does  за 3 л.ед.ч.
He haven`t got a car. - тук не се ползва помощния глагол do

- въпросително изречение - пример:
Do you have the adress? - когато е само have, ползваме помощта на глагола do
Have you got the adress? - не се ползва помощния глагол do


Форма на глагола в различните времена
 
  - При сегашно време

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- При минало време - не се ползва често формата had got. За положителни изречения за всички лица и числа се ползва мин. вр. на глагола had, при отрицателни - формата е did not have или didn`t have, а при въпросителни е Did I/you/he/she/it/we/they have?
Забележка: В минало време само помощния глагол е с форма за минало време, а пълния или главния глагол е в инфинитив.

Have, като глагол за действие
       Когато се ползва за описване на действие се ползва чистата форма have, не се ползва have got.
Например, ако кажем: He has lunch around one. - Има се предвид, че той яде обяда си около един часа.
Друг пример: I have a shower every morning. (have = take)
                       
      В английски език "have" често се ползва в съчетание с друг глагол, като помощен глагол.
пример: I had to talk with you. - Аз говорих с теб.
             Shall we have a swim?  - Ще плуваме ли?
             I usually have a rest in the afternoon. - Обикновено почивам вечер.

 

 

Глаголът do

Do като пълен глагол

      Когато се ползва като пълен глагол, do изразява действие.
примери: полож. изр.: She does her homework every day.
                  отриц. изр.: She doesn`t do her homework every day.
                  въпр. изр.:  Does she do her homework every day?

Do като помощен глагол
     По принцип do се ползва като помощен глагол, когато образуваме отрицателни или въпросителни изречения в сегашно време (present simple). В минало време (past simple) също се ползва, но с формата did.

Кога не се ползва do като помощен глагол?
  - когато главния глагол е be.
примери: I am not okay.
                 Are you okay?

- когато изречението вече съдържа помощни глаголи, като have, be и will
пример: They are not sleeping. - тук имаме present continuous с помощен глагол be
                Have you heard that? - тук имаме present perfect simple с помощен глагол have

  - когато изречението съдържа модални глаголи - can, may, must, need, ought to, shall, should
пример: We need no wait.
               Can you repeat that, please?

  - при въпросителни изречения, когато въпроса се отнася за субекта
пример: Who sings that song?

    Do може да се ползва и като глагол, когато наблягаме на нещо, за да засилим ефекта от думите си. На български език няма превод. По-скоро се изразява чрез интонацията, т.е. набляга се при произнасянето на съответния глагол, все едно го подчертаваме.
пр. I do love you. (Обичам те.)

 

gallery/have
www.000webhost.com