Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Наречия

Adverbs

      В английския език има няколко вида наречия, те са: за време и място, за начин и за честота. Има и още един вид, те се ползват в началото на изречението, наричат се "sentence adverbs" (certainly, perhaps, of course и др. подобни).

Наречия за време и място (Adverbs of place and time)
    Тези наречия ни указват кога или къде се случва нещо. Тяхната позиция обикновено е в края на изречението.

    Наречия за време са: last week, last year, this month, today, tomorrow, then, soon, now и други. Те отговарят на въпроса "кога?". Обикновено се позиционират в края на изречението.
пр. He doesn`t have car then. (Той нямаше кола тогава.)
    Има обаче случаи, когато наречието за време застава на първа позиция в изречението.
пр. Last week I had nothing to do. (През последната седмица нямах нищо за правене.)
    Когато ползваме кратки наречия за време (soon, now), те могат да се позиционират в средата на изречението.
пр. You will soon find out. (Ти скоро ще разбереш.)

Наречия за място са: nearby, here, there, in Sofia, by the door, by the entrance и други. Те ни показват къде се намира нещо или някой, т.е. отговарят на въпроса "къде?".
пр. Did you have a nice time in Sofia? (Добре ли прекара в София?)
      He was here. (Той беше тук.)
 

Наречия за честота
    Тези наречия показват колко често се извършва дадено действие.
Те се използват предимно със сегашно просто време. Когато в изречението има глагола "be", те застават на трето място в изречението. Когато глагола е друг са на второ място, веднага след подлога.
пр. You are always late. (Ти винаги закъсняваш.)
      He never drive fast. (Той никога не кара бързо.)
     
    Наречието "sometimes" може да бъде поставено и в началото на изречението.
пр. Sometimes we eat at a restaurant. (Понякога ние ядем в ресторант.)
      I sometimes go to the cinema. (Понякога ходя на кино.)

    Други наречия за честота: usually (обикновено), often (често), occasionally (понякога, от време на време), normally (обикновено, по правило).

    Може да ползваме и фрази, показващи честота на действието, като напр. once a week, most evening, every time, every day, every week и т.н. Тези фрази могат да бъдат в началото или в края на изречението.
пр. We go to the park every day. (Ние ходим всеки ден в парка.)
      Every day we go to the park. (Ние ходим всеки ден в парка.)

Наречия за начин
    Този тип наречия показват как се извършва дадено действие или как се държи някой. Те обикновено се образуват като към даденото прилагателно се добавя наставката "-ly" (slow -> slowly (бавен, бавна, бавно, бавни -> бавно)).
    Те биват три подтипа:
     - наречия, описващи глагол.
пр. He drives slowly. (Той кара бавно.)
     - наречия, описващи прилагателно.
пр. He is really sad.
     - наречия, описващи друго наречие.
пр. She did it extremely well.
   
    Някои от наречията от този тип имат същата форма като прилагателните, от които произхождат. Това са например: fast, hard, straight, far, early.
пр. He works fast. ("fast" тук е наречие, то пояснява глагола work)
      She is fast worker. (тук "fast" e прилагателно име и се отнася към съществителното worker.)
 

Кога се ползва "good" и кога "well"?
    Ползваме прилагателното "good", когато описваме признак на някое съществително име.
пр. The party was very good. (Партито беше много добро.)
    Ползваме наречието "well", когато описваме глагол (за действие или състояние).
пр. She wasn`t feeling well. (Тя не се чувстваше добре.)
      I drive very well. (Аз шофирам много добре.)

 

Sentence adverbs (наречия в началото на изречението)
    Това са думи или фрази, като например certainly, of cource и други. Те се ползват, за да се каже нещо относно ситуацията, която се описва в изречението. Този тип наречия могат да се позиционират в началото, в средата или в края на изречението. Понякога се ползва запетая пред или след наречието, особено когато то се намира в началото или в края на изречението.
пр. Fortunately, the weather was good. (За щастие времето беше хубаво.)
      We`ll probably have to stay here. (Ние вероятно ще трябва да останем тук.)
      He was late, of cource. (Той беше закъснял, разбира се.)

    Когато изречението е отрицателно, наречията "probably" и "certainly" се позиционират пред помощните глаголи (didn`t, won`t и т.н.).
пр. We probably won`t get there in time. (Ние вероятно няма да стигнем там навреме.)

    Наречието "also" обикновено стои в средата на изречението, а пък наречията "too" и "as well" стоят в края.
пр. Emma can make lovely cakes. She also can make lovely bread. (Ема може да прави прекрасни торти. Също така тя може да прави и прекрасен хляб.)
       Emma can make lovely cakes. She can make lovely bread, too/as well.

Едновременна употреба на две наречия или наречеви фрази

    Когато употребяваме наречие и наречева фраза в комбинация, обикновено наречието (което е една дума), застава пред фразата.
пр. I always eat here at lunch-time.

    Когато имаме близка смислова връзка между глагола и наречието, то тогава обикновено наречието стои след глагола в изречението. Например, когато ползваме глаголи показващи движение (go, come, move), наречието за място предшества това за време.
пр. He came here yesterday.

    Когато ползваме комбинация от две наречеви фрази, то тогава няма значение коя пред коя ще застане.
пр. The concert was held at the art centre last night.
      The concert was held last night at the art centre.

 

    Наречието "yet" означава "още, все още, досега". Когато го ползваме имаме предвид, че очакваме нещо, което трябва да се случи. Обикновено стои в края на изречението или че все още не сме извършили действието, което се очаква от нас.
пр. I have got present, but I haven`t opened it yet. (Получих подарък, но все още не съм го отворил.)

    Наречието "still" също означава "още, все още", но се употребява в случаите, когато нещо е продължило повече от очакваното. Обикновено застава в средата на изречението. Важи правилото, ако глагола е "be" или имаме спомагателен глагол (напр. have) наречието да е след него, а ако е друг глагол - наречието е пред него.
пр. I`m still at work. (Аз все още съм на работа.)
    Ползваме го също и в отрицателни изречения, като тогава се позиционира пред спомагателния глагол, който е следван от частицата "not" (haven`t/ have not, can`t/cannot и т.н.).
пр. My best friend is fifteen, and he still can`t swim.
    Във въпросителни изречения, обикновено стои след подлога.
пр. Do you still live with your parents?

Наречието "already" означава "вече, досега". То се ползва със значението, че нещо се е случи по-рано от предвиденото.
    В положителното изречение стои в средата на изречението. Важи правилото, ако глагола е "be" или имаме спомагателен глагол (напр. have) наречието да е след него, а ако е друг глагол - наречието е пред него.
пр. I have only been at work an hour, and I`m already exhausted.
      It's only eleven. And you've already had two coffees since breakfast.
 

Наречия за степен
    Този тип наречия се ползват пред други наречия или пред прилагателни имена, като тяхната роля е да засилят малко или много смисъла им.
    Те се подразделят на три типа:
    - малко подсилващи - напр. a bit, little, slightly и други.
пр. I`m a bit tired. (Аз съм малко уморен.)
    - средно подсилващи - напр. pretty, rather, fairly, quite и други.
пр. I`m quite tired. (Аз съм доста уморен.)
    - абсолютно подсилващи - напр. absolutely, really, completely, extremely, very и други.
пр. I`m very tired. (Аз съм много уморен.)

    Наречията за степен стоят обикновено или пред прилагателно име или пред друго наречие.
    - наречие за степен + прилагателно име.
пр. It`s very warm today. (Днес е много топло.) ("very" е наречието за степен, което в случая подсилва прилагателното "warm")
    - наречие за степен + друго наречие (това обикновено са наречия, които произхождат от прилагателни).
пр. The time passed quite quickly. (Времето минава доста бързо.) (Тук наречието "quite" подсилва значението на "quickly".)

Някои подсилващи наречия могат да бъдат ползвани в комбинация с глагол. Обикновено те стоят в средата на изречението, пред съответния глагол.
пр. My foot is really hearting. (Кракът ми наистина ме боли.)
      Emma quite enjoys shopping. (Ема доста обича да пазарува.)
   
    Някои наречия за подсилване, ползвани заедно с глагол, застават в края на изречението, а не в средата, като повечето наречия от този тип. Тези наречия са следните: "much", "a lot", "a bit", "a little", "awfully" и "terribly".
пр. Emma travels a lot. (Ема пътува много.)

    Наречията "absolutely", "completely" и "totally" могат да бъдат както в средата на изречението, така и в края.
пр. I completely lost my way. (Аз съвсем се изгубих.)
      I lost my way completely. (Аз съвсем се изгубих.)

 

    Има една особеност, която се отнася за наречието "much". Когато искаме да го засилим ползваме наречието "very" (very much). Особеността се състои в това, че при обикновено позитивно изречение си ползваме тази комбинация "very much", а когато изречението е отрицателно можем да ползваме както "very much", така и само "much".
пр. I like this town very much. (Много харесвам този град.)
      I don`t like this town very much. (Не харесвам много този град.)
      I don`t like this town much. (Не харесвам много този град.)

www.000webhost.com