Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Наречия

Adverbien

   Повечето прилагателни имена се ползват и като наречия, но има и такива, които са само наречия и не могат да бъдат прилагателни. Тук ще разгледаме именно тях.

    Тези, които се ползват и като наречия и като прилагателни обикновено изразяват някакъв признак на съществителното или глагола.
     Тези, които са само наречия, са такива, които се отнасят за време, за начин и за място.
 

Наречия за време
Наречията за време показват част от деня или честотата, с която правим нещо.
Такива наречия са:
morgens (сутринта)
abends (вечерта)
nachts (през нощта)
heute (днес)
gestern (вчера)
bald (скоро)
damals (по това време)
jetzt (сега)
nun (сега)
immer (винаги)
nie (никога)
manchmal (понякога)
oft (често)
selten (рядко)
spät (късно)
täglich (всекидневно)

Примерни изречения с тези наречия:
Wo ist sie jetzt?
Eva ist heute in der Schule.
Wir sind selten zu Hause.
Kommst du bald?
 

Наречия за начин
Такива наречия са:
gern (с удоволствие)
hoffentlich (надежден, с надежда)
leider (за съжаление)
natürlich (естествено, разбира се)
nicht (отриц. частица не)
schon (вече)
sicherlich (сигурно, несъмнено) 
so (така, тъй, толкова, ето как)
vielleicht (може би)
wirklich (наистина, действително)
ziemlich (доста, почти, по-скоро) 
zu (твърде, прекалено)

Забележка: Освен наречие zu се ползва и като предлог със значение "към".

Примерни изречения с този вид наречия:
Er ist natürlich reich.
Ich lese gern.
Du bist zu klein.
War er schon hier?

Наречия за място
Те показват къде се намира нещо или някой.
Такива наречия са:
da (там)
dort (там)
draußen (отвън)
drinnen (вътре)
hier (тук)
hinten (отзад)
links (ляво, от ляво)
rechts (дясно, от дясно)
oben (горе)
überall (навсякъде)
weg (далеч, настрани)

Примерни изречения:
Was macht sie da?
Wir sind drinnen.
Wir bleiben hinten.
Sie ist weg.


Забележка:
В немския език наречието често следва глагол или местоимение. Ако ползваме повече от едно наречие едно след друго, трябва да спазваме следния ред: първо е за време, след това за начин и накрая за място. Ако ползваме nicht, то трябва да е пред наречието за място.
Примери:
Wir sin immer krank.
Sie ist jetzt leider draußen.
Er ist heute wirklich nicht hier.

 

Наречия с идиоматична употреба

   Има няколко наречия, които когато се ползват по определен начин в изречението придобиват различен смисъл от първоначалния си.

    Такива наречия са denn, doch, ja и noch. Ще ги разгледаме едно по едно.

denn
    По принцип основното му значение като съюзна дума е "тъй като, защото, понеже".
    Когато го ползваме като наречие с идиоматично значение, то изразява нетърпение, любопитство или интерес. Ползва се във въпросителни изречения.
пр. Wo ist sie denn? (Е, къде е тя?)

 

doch
    Основното значение на doch като съюзна дума е "но, обаче", а като наречие "въпреки това".
    Когато се ползва идиоматичното му значение - то се ползва по два начина: стресирано и нестресирано.
   
    Стресираното значение е когато то изразява, че нещо се е случило въпреки очакванията. Също може да придобие значението на ja (да) като отговор на негативни въпросителни изречения, но на български е най-добре да се преведе с "не" за да е благозвучно.
Примери:
Ich habe es doch verkauft. (Продадох го въпреки всичко.)
Trinkst du nichts? - Doch, ich trinke tee. (Нищо ли не пиеш? - Не, пия чай.)

    Когато doch не е стресирано, то изразява че не очакваме да се случи обратното на очакваното. В императивни конструкции doch придобива значението на "Защо не...". Думата doch може да се ползва още и за наблягане на нещо.
Примери:
Sie ist doch nicht in Berlin! (Тя е в Берлин, нали!)
Kauf ihm doch etwas! (Защо не му купиш нещо!)

Das hast du doch schon gesehen. (Ти си гледал това и преди.) - за наблягане

 

ja
    Това наречие се ползва, за да подсили идея, забележка или факт. То не се превежда на български език.
пр. Sie ist ja verrückt. (Тя е луда.)
      Wir sind ja schon zu Hause. (Вече сме си у дома.)
      Ich war ja krank. (Бях болен.)
 

noch
    Означава "още" или "все още". Неговата употреба показва, че действието продължава и не е приключило още.
пр. Er ist noch im Krankenhaus. (Той все още е в болницата.)
     
    Понякога, макар и доста рядко noch се ползва със значение "друг".
пр. Sie wollen noch ein Kind. (Те искат още едно дете.)

 

 

www.000webhost.com