Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Прилагателни имена

Adjetivos

Мъжки и женски род на прилагателните
   Прилагателното име е дума, която описва съществително име или местоимение. Окончанието на прилагателното се променя в зависимост от рода и числото на съществителното или местоимението.

    В испанския език окончанията се променят по следния начин:
    - Когато прилагателното завършва на "-о" за мъжки род, единствено число - то се променя на "-а" за женски род единствено число.
примери: alto -> alta
                amarillo -> amarilla
    - Когато прилагателното завършва на гласна и се отнася за националност , то тогава за женски род просто се добавя едно "-а".
пример: español -> española
               inglès -> inglesa
    - Когато прилагателното име завършва на "-е", то окончанието му не се променя в женски род.
пример: exelente, inteligente
    - Когато прилагателното име завършва на съгласна - също е едно и също за мъжки и женски род.
пример: dificil, azul
    - Когато прилагателните имена завършват на "-or", "-àn", "-òn", "-ìn" - за женски род получават окончание -а.
примери: hablador - habladora  (приказлив/а)
                preguntòn - preguntona  (любознателен/любознателна)
                holgazan - holgazana  (мързелив/а)
                parlanchìn - parlanchina  (приказлив/а)

Множествено число на прилагателните
    Когато съществителното или местоимението, за което се отнася прилагателното е в множествено число, то тогава и прилагателното трябва да бъде в множествено число.
    Правилата са следните:
    - Когато прилагателното завършва на гласна, в мн.ч. добавяме "-s".
пример:  hermosa -> hermosas (красив/а)
    - Когато прилагателното завършва на съгласна, в мн.ч. добавяме "-es".
пример: popular -> populares (популярен/популярна)
    - Когато прилагателното завършва на "-z", то се променя на "-с" и след това се добавя "-es".
пример: feliz -> felices (щастлив/а)


Място на прилагателното име
    В испанския език, за разлика от българския, прилагателното обикновено стои след съществителното, за което се отнася, например "важна работа" е " trabajo importante".

    Някои прилагателни, които завършват на "-о " по принцип, остават без тази наставка когато стоят пред съществителното.
примери: niño bueno / buen niño  (добро момче)
                hombre malo / mal hombre (лош мъж)

    Някои прилагателни променят значението си в зависимост от това дали са пред или след съществителното.
пример: casa grande (голяма къща) - gran casa (страхотна къща)
               amigo viejo (стар приятел) - viejo amigo (приятел от дълго време)

 

Притежателни прилагателни имена

    Притежателните прилагателни показват притежание на нещо от някого. В испанския език има две форми на притежателните прилагателни - кратка и разширена форма.

Кратка форма на притежателните прилагателни
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Особености:
1. Кратките форми на притежателните прилагателни, показани по-горе в таблицата, винаги стоят преди съществителното, за което се отнасят.  В превода на български те са членувани (напр. "твой" става "твоят", "мой" става "моят" и т.н.)
примери: tu hijo (твоят син), tu hija (твойта дъщеря)
2. Притежателните прилагателни "mi", "tu" и "su" се съгласуват с това дали съществителното е в единствено или множествено число. Когато е в множествено число тези прилагателни получават наставка "-s" и стават "mis", "tus" и "sus".
примери: tu hijo (твоят син), tus hijos (твойте синове)
3. Прилагателните за множествено число "nuestro" и "viestro" имат форми освен за число и за род - мъжки и женски.
примери: nuestro hijo (нашият син), nuestros hijos (нашите синове)
                 nuestra hija (нашата дъщеря), nuestras hijas (нашите дъщери)
4. Притежателните прилагателни не се съгласуват с притежателя, а с притежаваното.
5. "su/s" се ползва за 3 л.ед. и мн.ч. и за уважителната форма (Вие) и се разбира за кое точно лице и число се отнася от контекста на изречението. Когато обаче се наложи да се направи уточнение, може да ползвате следните форми:
    - de Ud. / de Uds. (Ваш/Ваша/Ваше/Ваши);
примери: el libro de Ud. = su libro (Вашата книга)
                el tìo de Uds. = su tìo (Вашият чичо)
    - de èl (негов, негова, негово), de ellos (техен, тяхна, тяхно);
примери: la madre de èl = su madre (неговата майка)
                el hijo de ellos = su hijo (техният син)
    - de ella (), de ellas ().
примери: el làpiz de ella = su làpiz (нейният молив)
                la clase de ellas = su clase (техният клас)


Разширени форми на притежателните прилагателни
Те са следните:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Разширените форми на притежателните прилагателни се ползват след съществителното, за което се отнасят.
пример: amiga mìa (моя приятелка)

    Те трябва да съответстват на рода и числото на съществителното, за което се отнасят. Употребата на този тип притежателни прилагателни след съществителното име добавят подчертаващо или контрастиращо качество на притежателя.
примери: Ella es una amiga suya. (Тя е негова приятелка./Тя е приятелка на него.)
                ¡Amiga mìa! (Приятелко моя!)

    Както беше по-горе със "su/sus", така и тук "suyo/suya" и "suyos/suyas" се ползват за 3 л.ед. и мн.ч., както и за уважителните форми. Смисъла се разбира от контекста на изречението. Ако все пак се налага изясняване, може да се ползват следните форми:

Es amiga suya. = Es amiga de Ud. (Тя е Ваша приятелка.)
Es amiga suya. = Es amiga de èl. (Тя е негова приятелка.)
Es amiga suya. = Es amiga de ella. (Тя е нейна приятелка.)

Es amiga suya. = Es amiga de Uds. (Тя е Ваша приятелка.)
Es amiga suya. = Es amiga de ellos. (Тя е тяхна приятелка.)
Es amiga suya. = Es amiga de ellas. (Тя е тяхна приятелка.)

    Същият вид изказване с "de" може да се ползва и за 1 л.,мн.ч. -
"nosotros/nosotras", т.е. вместо "nuestro/nuestra" и "nuestros/nuestras", може да ползваме "de nosotros/nosotras", като тук съгласуването става според притежателя.
примери:
Es amiga nuestrа. = Es amiga de nosotros. (Тя е наша приятелка.) - за  притежатели мъже или мъже и жени
Es amiga nuestrа. = Es amiga de nosotrаs. (Тя е наша приятелка.) - за притежатели жени

 

gallery/kratka forma prilagatelni
gallery/razshirena forma prilagatelni
www.000webhost.com