Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Прилагателни имена

Adjektive

    Прилагателните имена са думи, които дават дадена характеристика на съществително име или се ползват, за да посочим точно за какво става дума (с показателните прилагателни този, тази и т.н.).
    Наречията от своя страна описват качество на глагола, т.е. как се извършва нещо - напр. в "Той ходи бавно.", "бавно" е наречие.
    Всички видове прилагателни описани по-долу, могат да се ползват и като наречия.

Прилагателни в немския език. Видове прилагателни

Показателни прилагателни
     Те се ползват, за да покажем точно за какво или кой говорим, или за да наблегнем, че става дума именно за това нещо или някой.
     В немския показателните прилагателни съответстват на определителните членове der, die, das и се съгласуват с рода и числото, като тях.
     Когато ползваме прилагателното hier (тук), като показателно, то придобива смисъла на "това" или "тези", а когато ползваме da или dort (там) - те се превеждат като "онова" или "онези". Ползват се der, die, das в комбинация с hier, dort, da.
Примери:
Die Jacke hier ist teuer. (Това яке е скъпо.)
Sie kam aus dem Haus dort. (Тя дойде от онази къща.)

Helfen Sie dem Jungen da! (Помогнете на онова момче!)

     Други показателни прилагателни са dieser, diese, dieses. Също като по-горе показаните и тези се съгласуват с рода и числото на съществителното, за което се отнасят. Те също могат да се ползват в комбинация с hier, dort и da, като значението им се променя по същия начин.
Примери:
Diese Häuser da sind sehr alt. (Онези къщи са много стари.)
Willst du diesen Pullover hier? (Искаш ли този пуловер?)
Ich fahre mit diesem Bus dort. (Аз пътувам с онзи автобус.)

 

Описващи прилагателни
      Тези прилагателни дават информация за качествата на съществителното име. Те се ползват по няколко начина.
      Първия е, когато се ползват като предикат. Това означава, че те следват в изречението след субекта (подлога) и пред тях също има и определен глагол (sein, bleiben, werden), т.е. изречението се състои от подлог, някой от дадените в скоби глаголи и прилагателното. Този вид прилагателни никога нямат наставки.
Примери:
Der Kaffee war bitter.
der Kaffee - подлог
war - форма на глагола sein
bitter - прилагателно име

Втория начин на употреба на описващите прилагателни е когато се ползват като атрибут към съществителното, т.е. мястото им е пред съществителното, за което се отнасят. Те винаги получават наставки според рода, числото и падежа на съществителното. Друг фактор, който определя наставката е присъствието или отсъствието на определителен или неопределителен член.
Следните прилагателни придобиват същата наставка като определителния член на съществителното: dieser, welcher, jeder, jener, mancher, solcher, alle.
 

Наставки според падежа

      Именителен падеж - след определителен член, прилагателните получават наставка -e във всички родове.
Примери:
м.р. der billige Koffer
ж.р. die alte Tasche
ср.р. das hübsche Mädchen

      Именителен падеж - след неопределителен член, прилагателните получават наставка -er за мъжки род, -е за женски род и -es за среден род.
Примери:
м.р. ein billiger Koffer
ж.р. eine alte Tasche
ср.р. ein hübsches Mädchen
 

Винителен падеж - след определителен член, прилагателните получават наставка -en за мъжки род и наставка -e за женски и за среден род.
Примери:
м.р. den kleinen Schlüssel
ж.р. die reiche Sängerin
ср.р. das volle Glas

     Винителен падеж - след неопределителен член, прилагателните получават наставка -en за мъжки род и наставка -e за женски и -es за среден род.
Примери:
м.р. einen kleinen Schlüssel
ж.р. eine reiche Sängerin
ср.р. eines volles Glas

Дателен падеж - след определителен член, прилагателните получават наставка -en за всички родове.
Примери:
м.р. dem alten Herrn
ж.р. der kranken Mutter
ср.р. dem neuen Haus

      Дателен падеж - след неопределителен член, прилагателните получават наставка -en за всички родове.
Примери:
м.р. einem alten Herrn
ж.р. einer kranken Mutter
ср.р. einem neuen Haus

     Родителен падеж - след определителен член, прилагателните получават наставка -en за всички родове.
Примери:
м.р. des jungen Lehrers
ж.р. der dicken Katze
ср.р. des bösen Kindes

Родителен падеж - след неопределителен член, прилагателните получават наставка -en за всички родове.
Примери:
м.р. eines jungen Lehrers
ж.р. einer dicken Katze
ср.р. eines bösen Kindes

     Множествено число - във всички падежи, при определителен член - наставката е -en.
Примери:
им. п. die deutschen Zeitungen
вин. п. die alten Männer
дат. п. den gesunden Kinder
род. п. der hohen Berge

      Множествено число - във всички падежи, при отрицателен член - наставката е -en.
Примери:
им. п. keine deutschen Zeitungen
вин. п. keine alten Männer
дат. п. keinen gesunden Kinder

род. п. keiner hohen Berge

 

Специални форми на прилагателните
      Когато получават наставка, при няколко прилагателни се изпуска някоя от буквите, от които се състои.
Случаи:
  
   - когато прилагателното завършва на -el, буквата -е- отпада.
пр. dunkel -> dunklen
      Das Zimmer ist dunkel.
      Wir sind im dem dunklen Zimmer.

   - когато прилагателното завършва на -euer или -auer, буквата -е- може да отпадне, но може и да си се ползва
пр. teuer -> teure, teuere
      sauer -> sauren, saueren
      Das Haus ist teuer.
      Ich ziehe in jenes teure (teuere) Haus.

- прилагателното hoch (висок) губи буквата -с-, когато получава наставка.
пр. hoch, hohen
      Der Turm ist hoch.
      Er steigt auf jenen hohen Turm.

   - малка част от прилагателните не получават никаква наставка, независимо дали пред тях има или няма определителен или неопределителен член. Те са най-вече заемни думи от други езици, завършващи на -а.
пр. Er ist ein prima Kerl.

  - друга група прилагателни, които не получават никаква наставка са тези, които са образувани от име на град плюс наставката -er. Също така тези прилагателни се изписват с главна буква.
пр. Ich traf ihn am Münchner Hauptbahnhof. (Аз го срещнах на мюнхенската главна гара.)

Атрибутивни прилагателни, пред които не се ползва определителен или неопределителен член.
Когато пред прилагателното няма "der" или "ein", тяхната наставка зависи от рода, числото и падежа на съществителното, което определят. Наставките съвпадат с тези на определителните членове в различните падежи, с изключение на родителен падеж, мъжки и среден род.

  - наставки в именителен падеж - за мъжки род -er, за женски род -е и за среден род -es.
Примери:
м.р. schwarzer Kaffee
ж.р. frische Milch
ср.р. schönes Wetter

  - наставки за винителен падеж - за мъжки род -en, за женски род -е и за среден род -es.
Примери:
м.р. schwarzen Kaffee
ж.р. frische Milch
ср.р. schönes Wetter
Забележка: Поздравите са във винителен падеж: Guten Tag! Guten Morgen! и т.н.

- наставки за дателен падеж - за мъжки и среден род -em и за женски род -er.
Примери:
м.р. schwarzem Kaffee
ж.р. frischer Milch
ср.р. schönem Wetter
 
   - наставки за родителен падеж - за мъжки и среден род -en, за женски род  -er.
Примери:
м.р. schwarzen Kaffee
ж.р. frischer Milch
ср.р. schönen Wetter

  - наставки за множествено число, когато няма определителен член пред тях. - наставките са според падежите - наставка -е в именителен и винителен падеж, наставка -en в дателен и -er в родителен.
Примери:
им. п. große Hunde
вин. п. große Hunde
дат. п. großen Hunde
род. п. großer Hunde

 

Прилагателни, произлизащи от глаголи
      Прилагателните, които произлизат от глаголи се образуват по следния начин: инфинитивна форма на глагола плюс наставка -d (напр. lachen -> lachend, singen -> singend и т.н.).
пр. Er ist in der brennenden Fabrik. (Той е в горящата фабрика.)

Минали причастия на глагола, ползвани като прилагателни
      Миналите причастия на слабите или силните глаголи могат да се ползват като прилагателни. За слабите глаголи наставката е -(e)t, а за силните -(e)n.
пр. Gib das gestohlene Geld zurück! (Върни откраднатите пари!)
      Ich nehme ein weichgekochtes Ei. (Аз ще взема едно рохко яйце.)

Прилагателни, ползвани като съществителни
      В немския език много прилагателни се ползват във формата на съществително име, като съответно се изписват с главна буква и получават определителен и неопределителен член според рода. Например "krank", като прилагателно се превежда "болен", а когато го ползваме като съществително става "der/die Kranke" вече се превежда "болният/болната".
пр. Ein Toter lag auf der Straße. (Един мъртъв (мъж) лежи на улицата.)

Прилагателните, които се ползват като съществителни могат да произлизат от минали причастия на глаголи, т.е. прилагателното се образува от минало причастие на глагола, а след това се употребява като съществително, като съответно се изписва с главна буква и получава определителен или неопределителен член според рода. Тези съществителни също съдържат наставка за слабите глаголи -(e)t, а за силните -(e)n.
примери:
der/die Reisende (пътник, пътничка)
der/die Verletzte (пострадалият, пострадалата)

 

Притежателни прилагателни

Possessiv adjektive

       Притежателните прилагателни имена показват притежание на даден предмет или друго съществително име. Те съвпадат с притежателните местоимения.

      Притежателните прилагателни са следните:
ich -> mein - мой, моя, мое, мои
du -> dein - твой, твоя, твое, твои
er -> sein - негов, негова, негово, негови
sie -> ihr - неин, нейна, нейно, нейни
es -> sein - негов, негова, негово, негови
wir -> unser - наш, наша, наше, наши
ihr -> euer - ваш, ваша, ваше, ваши
sie -> ihr - техен, тяхна, тяхно, техни
Sie -> Ihr - Ваш, Ваша, Ваше, Ваши

Притежателните прилагателни се пишат с главна буква само в писмената кореспонденция.
пр. Lieber Hans, vielen Dank für Deinen Brief.

       Те променят наставката си според падежа и рода си, както и притежателните местоимения.

 

Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните и наречията

       Сравнителната степен на прилагателните имена в немския език се образува, като към прилагателното се добави наставката -er. А превъзходната степен - чрез наставката -st.

пр. klein (малък) -> kleiner (по-малък) -> kleinest / am kleinsten (най-малък)

    При много прилагателни, състоящи се от една сричка, гласната се трансформира в ум-лаут.
пр. alt (стар) -> älter (по-стар)

Превъзходната степен се образува с наставка -st, но когато прилагателното завършва на -d, -t, -s, -ß, -st, -x, -z, -sch - наставката става -est. Формата am....-esten се ползва за прилагателни, ползвани след глагол или за наречия.
пр. Sie ist am kleinsten.
      Die Geschichte ist am interessantesten.
      Ich laufe am schnellsten. (am schnellsten е наречие, тъй като определя глагола laufen)

    Сравнителната и превъзходната степен се ползват по същия начин и за наречията. (Прилагателното определя съществително име, а наречието - глагол. В немския прилагателното и наречието имат една и съща форма.)

    Наречия, които нямат произход от прилагателно, т.е. те са само наречия и не могат да бъдат прилагателни, нямат сравнителна и превъзходна степен. Такива наречия са например: heute, zuerst, gerade, dort, nicht, doch, sehr, nur.

    Основни, едносричкови прилагателни променят гласната си в ум-лаут, когато са в сравнителна и превъзходна степен. Само гласните a, o и u се трансформират в ум-лаут.
Примери:

alt -> älter -> ältest- /am ältesten
krank -> kränker -> kränkst- / am kränksten

Неправилни прилагателни
    Има някои прилагателни, при които се отпадат букви или се добавят нови, когато ги ползваме в сравнителна и превъзходна степен.
    
    При прилагателни, които завършват на -el или -er, буквата -e- отпада.
пр. teuer -> teurer -> teuerst- / am teuersten
      dunkel -> dunkler -> dunkelst- / am dunkelsten

    При прилагателното hoch, буквата -с- отпада при сравнителна степен.
hoch -> höher -> höchst- / am höchsten

    При прилагателното nah пък добавяме буквата -с- към превъзходната му степен.
nah -> näher  -> nächst- / am nächsten

    Други неправилни прилагателни:
gern -> lieber -> liebst- / am liebsten

groß -> größer -> größt- / am größten
gut -> besser -> best- / am besten
viel -> mehr -> meist- / am meisten

    При прилагателни в сравнителна или превъзходна степен, също както и при обикновената им форма, се променя наставката според падежа и рода на съществителното, което определят.
пр. Dort ist der billigere Mantel.

    Сравнителните форми mehr и weniger не получават наставка, независимо дали са в единствено или множествено число.
пр. Sie hat mehr Bücher als du.
      Hast du weniger Geld?
 

 

www.000webhost.com