Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи, казуси, есета, презентации! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Сегашно перфектно време /кратък урок/

           Сегашно перфектно време в немски език се използва за да се описват минали събития. Същото се прави и с минало просто време, с разликата, че то се ползва в писмения език, а сегашно перфектно време се ползва най-вече в разговорния език, а минало просто време звучи неестествено и странно. Изключение правят глаголите sein (съм), haben (имам), wissen (зная), и модалните глаголи dürfen (мога, разрешено ми е), können (мога, способен съм), müssen (трябва, наложително е), sollen (трябва), wollen (искам) – те се ползват в минало просто време и в разговорния език без да звучат странно.

          Как се образува сегашно перфектно време? С помощта на глагола sein или haben (като глагола се спряга според лицето и числото на подлога) и главния глагол, който е във формата на минало причастие (образува се обикновено с представка ge- и наставка -t или -en).

          По-голямата част от глаголите са с haben. С sein са глаголите, които интранзитивни, тоест не изискват обект след себе си и те показват промяна в състоянието или позицията. Обаче глаголите sein, bleiben и passieren също са с sein, въпреки че не показват промяна в състоянието или позицията.

   

  Спрежение на глагола machen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Спрежение на глагола laufen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

           При силните глаголи се променя и гласната в основната сричка – например: nennen става genannt, sein пък изцяло се променя и става gewesen. При образуването на тези форми няма определени правила и затова е най-добре да се научат.

           Ако главният глагол е с делима представка, то представката ge- застава между делимата представка и главната сричка на глагола.        Например: aufmachen става aufgemacht.

           При глаголите с неделима представка не се добавя представката ge-, а само наставка. Например: veröffentlichen става veröffentlicht. Същото важи и за глаголи, завършващи на -ieren – пример: informieren става informiert.

   

   

  gallery/machen
  gallery/laufen
  www.000webhost.com